Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Patostreaming a art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych

Patostreaming a art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych

Patostreaming a art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych – w Komunikacie RPO informuje o przekazaniu mu informacji zawierającej wniosek o podjęcie interwencji w sprawie stosowania przemocy psychicznej i ekonomicznej, wobec osoby, która od lat pozostawała zależną od osób organizujących transmisje internetowe z jej udziałem. Jak czytamy w Komunikacie RPO następstwem zdarzeń miało być targnięcie się na życie ww. osoby uzależnionej a w rezultacie jej śmierć.

Wystąpienie RPO dotyczy art. 107 Ustawy o ochronie danych osobwoych

Jak czytamy w Komunikacie RPO

cyt.: „(…)W jednej z najgłośniejszych takich spraw RPO zwracał się o jej zbadanie m. in. do Prokuratury Rejonowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podkreślał, że patostreamerzy naruszają nie tylko dobra osobiste osób występujących w nagraniach, ale także zagrażają dobrom ogólnospołecznym. Wówczas zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego, przewidujące odpowiedzialność za różne czyny zabronione. Wielu czynom realizowanym w ramach patostreamów przypisać można bowiem charakter chuligański (art. 115 § 21 k.k.).(…)”.

Nowelizacja przepisów Kodeksu karnego ...

Patostreaming ...

Jak czytamy w treści uzasadnienia do Projektu zmian Ustawy – Kodeks karny

cyt.: „(…)Z uwagi na fakt, że patostreaming to treści rażąco godzące w zasady współżycia społecznego, tego typu zachowanie zasługuje na kryminalizację. Projekt ma na celu ściganie przestępstw o wysokim stopniu społecznej szkodliwości, dlatego też sankcja karna
przewidziana za przestępstwo winna być proporcjonalna i adekwatna.(…)”.

Rozpowszechnianie pato-treści zagrożone karą ...

Zgodnie z treścią projektowane art. 255b. § 1 – Kodeksy karnego

„Kto za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, poprzez transmisję obrazu lub dźwięku albo udostępnienie zapisu obrazu lub dźwięku, rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego:

    1. zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, jako umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy;
    2. polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia, określonym w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 i 2375);
    3. stanowiącego naruszenie nietykalności cielesnej, w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Możliwa odpowiedzialność za "Prank" ...

Zgodnie z treścią projektowane art. 255b. § 2 – Kodeksy karnego

„Tej samej karze podlega, kto w sposób określony w § 1 rozpowszechnia treści przedstawiające, jako czyn rzeczywiście popełniony, pozorowane popełnienie czynu zabronionego wskazanego w § 1 pkt 1-3..”

Patostreaming dla korzyści majątkowych ...

Zgodnie z treścią projektowane art. 255b. § 3 – Kodeksy karnego

” Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa w celu osiągnięcia korzyścimajątkowej lub osobistej albo taką korzyść osiąga, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Materiały źródłowe

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Projekt dotyczy kryminalizacji zjawiska patostreamingu – przeciwdziałania promowaniu agresji i redukcji zachowań patologicznych zarówno w świecie rzeczywistym jak i Internecie. [Dostęp: 28.06.2023r. godz.: 11:45]