Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Podawanie numeru PESEL przy głosowaniu nad budżetem obywatelskim

Podawanie numeru PESEL przy głosowaniu nad budżetem obywatelskim

Podawanie numeru PESEL przy głosowaniu nad budżetem obywatelskim – kolejna już interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich., w której tematem wiodącym są dane osobowe. RPO wystąpił do Prezesa UODO, jak informuje w komunikacie „Zbyt szeroki zakres danych osobowych przy głosowaniu nad budżetami obywatelskimi. Rzecznik występuje do PUODO” z dnia 22 czerwca 2023r.

 

RPO prosi o opinię w tej sprawie prezesa UODO

W wystąpieniu RPO czytamy, iż z dnia 11 czerwca 2023 [VII.501.90.2023.KSZ]

cyt.: „(…)Orzecznictwo sądowoadministracyjne jednoznacznie stwierdza, że podawanie numeru PESEL nie znajduje uzasadnienia prawnego, a dodanie go jako jednego z wymogów dopuszczających do uczestniczenia w konsultacjach wykracza poza granice przyznanych radzie przez ustawodawcę kompetencji (por. wyrok WSA w Olsztynie z 16 grudnia 2015 r., I SA/Ol 683/15)(…)”.

RPO prosi o opinię w tej sprawie prezesa UODO

W wystąpieniu RPO czytamy, iż z dnia 11 czerwca 2023 [VII.501.90.2023.KSZ]

cyt.: „(…)Wobec powyższego identyfikacja mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego może zostać dokonana za pomocą bardzo wąskiego zakresu danych osobowych:  imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. Prawodawca lokalny określając zasady budżetu obywatelskiego powinien zatem dążyć do wprowadzeniu takiego systemu identyfikowania mieszkańców, który będzie uniemożliwiał tym samym osobom wielokrotne głosowanie oraz uniemożliwi głosowanie osobom, które mieszkańcami nie są(…)”.

Materiały źródłowe