Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Obowiązki podmiotów medycznych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – wybrane obowiązki, które z dniem 1 lipca br. tj. z dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, podmioty wykonujące działalność leczniczą, będą zobowiązane ponownie do realizacji.

Obowiązek noszenia maseczek

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiony zostaje obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Teleporady i dostarczanie skierowań

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy braku możliwości dostarczenia skierowania, świadczeniobiorca miał możliwość przekazania skierowania w dniu udzielenia świadczenia w formie skanu albo zdjęcia za pośrednictwem tych systemów albo, jeżeli nie było takiej możliwości, miał możliwość przekazania świadczeniodawcy dane uwidocznione na tym skierowaniu – taka możliwość zostaje zniesiona z dniem 1 lipca 2023r.

Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiony zostaje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19, któremu podlegały: osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego; osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – nie mające przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Obowiązek posiadania elektronicznych certyfikatów COVID-19

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiony zostaje obowiązek  osób podlegających obowiązkowemu szczepieniu przeciwko COVID-19 posiadania ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1, z późn. zm.).

 

Obowiązek wykonywania testów antygenowych lub molekularnych w kierunku Sars-CoV-2

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiony zostaje obowiązek  wykonywania testów antygenowych lub molekularnych w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych, przez osoby, które pomimo podlegania obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19, nie poddawały się tym szczepieniom.

Ograniczenie uprawnień w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz dentysta mógł udzielać świadczeń zdrowotnych, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich – w zakresie zastrzeżonym dla lekarza.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wykonywanie zawodu położnej mogło polegać również na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie: rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej, samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, p[od warunkiem, że były dokonywane one zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi – w zakresie zastrzeżonym dla pielęgniarek.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kiedy to w tym okresie wystąpił brak dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie mógł przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Inny lekarz mógł przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pamiętać należy, że orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza w ww. trybie traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesione zostaje zwolnienie z obowiązku kierowania i przeprowadzania wstępnych badań lekarskich osób zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegały osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadały aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiona zostaje możliwość kierowania – lekarza stażysty – do pracy przy zwalczaniu epidemii, albo do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu  przygotowania zawodowego obejmującej realizację programu stażu podyplomowego. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta mógł zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo mógł zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o skierowaniu.

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiona zostaje możliwość kierowania – lekarza – do pracy przy zwalczaniu epidemii, albo do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej na czas określony w celu  przygotowania zawodowego obejmującej realizację programu stażu podyplomowego. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mógł zostać skierowany przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, albo mógł zostać skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o skierowaniu.

Zatrudnienie przez agencję zatrudnienia

Z dniem 1 lipca 2023r., zniesiona możliwość zatrudnienia przez agencję zatrudnienia. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 2a oraz 9 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 35a ust. 1 oraz 14 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej mogli wykonywać swój zawód w zakładzie leczniczym także na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy prowadzący ten zakład z agencją zatrudnienia, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedłużenie umów terminowych dla osób zajmujących stanowiska kierownicze

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko: kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; ordynatora; naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; pielęgniarki oddziałowej. Z kandydatem nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną na określony przepisem czas. W przypadku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres czasu na jaki zwarto umowę został przedłużony o czas trwania danego stanu oraz o kolejne 90 dni od dnia jego odwołania. Innymi słowy od dnia 1 lipca 2023r., należy liczyć 90 dni, o jakie przedłożę zostało obowiązywanie ww. umów.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...

Wybrane opracowania dla kadry zarządzającej podmiotami medycznymi ...