Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom z Ukrainy

Zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom z Ukrainy

Zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom z Ukrainy. Dnia 14 marca 2022r., na swoich stronach internetowych Centrala NFZ opublikowała Komunikat pt.: „Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?„. Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583) [dalej specustawa] jest aktem, który odnosi się do obecnej sytuacji a zarazem reguluje zagadnienia istotne z punktu widzenia zasad udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty medyczne obywatelom Ukrainy.

Komunikat Nr 1

Kto jest uprawniony do świadczeń medycznych na gruncie przepisów specustawy?

 

Komu przysługuje prawo do świadczeń ...

Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych, obejmuje:

a) obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
b) nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
c) obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
d) członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, tj. małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu
– którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.

W przypadku, kiedy już po przekroczeniu granicy dziecko urodziło się już w Polsce, również jemu przysługuje prawo do świadczeń w Polsce – jeżeli jego matka jest osobą określoną w lit. a lub b.

Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu.

 

Jaki jest zakres świadczeń dla osób uprawnionych ...

Osoby wymienione w Komunikacie Nr 1, jako osoby uprawnione:

a) mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w Polsce, na analogicznych zasadach i analogicznym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce.– z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.
b) mają prawo do korzystania z prawa do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.
c) mają prawo do świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19.
d) jeśli są dziećmi przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.)

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji szczepień ochronnych u dzieci, które przekroczyły granice Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wszystkie świadczenia wymienione w podpunktach a-d są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy następuje utrata prawo do świadczeń ...

Zasady udzielania świadczeń medycznych pacjentom z Ukrainy określają, iż w sytuacji, kiedy obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy.

Zasady postępowania z innymi uchodźcami ...

Od 4 marca 2022 roku obowiązuje w Polsce Decyzja wykonawcza Rady UE 2022/382, która stwierdza istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE, i wprowadza tymczasową ochronę osób wymienionych w art. 2 ust. 1 Decyzji.

a) obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku i członkowie ich rodzin
b) obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przed 24 lutego 2022 roku korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (uchodźcy) i członkowie ich rodzin,
c) obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy, którzy przebywali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, i nie mogą bezpiecznie wrócić do swojego państwa.

„Członkiem rodziny”, w rozumieniu decyzji Rady UE, jest: małżonek, partner uznawany przez prawo; małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci; dzieci małżonka, inni bliscy krewni, jeżeli mieszkali razem, jako jedna rodzina i byli na utrzymaniu osoby objętej ochroną tymczasową.

Osobom wyżej wymienionym przysługuje opieka medyczna, zgodnie z art. 110 i 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[5], która została znowelizowana przez uchwalenie specustawy. Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 110 ust. 5 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną. Osobie korzystającej z ochrony czasowej Szef Urzędu ds. Cudzoziemców wydaje, na jej żądanie, zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Opieka medyczna udzielana jest w placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z  Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. Koszty tej opieki pokrywa Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z budżetu państwa. Ponadto osobom tym przysługują świadczenia dotyczące zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych – w tym szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR), leczenie COVID-19. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komunikat Nr 2

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych dla osób uprawnionych na mocy specustawy

Komunikat Nr 3

Sprawozdawczość świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na mocy specustawy

 

Komunikat Nr 4

Podstawowa Opieka Zdrowotna a przepisy specustawy

Komunikat Nr 5

Refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne a przepisy specustawy

 

Klauzula informacyjna dla Pacjentów w języku ukraińskim

Dodaj komentarz