Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy gabinet pielęgniarki szkolnej musi mieć RODO

Czy gabinet pielęgniarki szkolnej musi mieć RODO

Czy gabinet pielęgniarki szkolnej musi mieć RODO. W związku z przeprowadzonym szkoleniem adresowanym do osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach, pokusiłem się o kilka wniosków z naszych zajęć. Mam nadzieję, iż moje spostrzeżenia pozwolą pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania, higienistkom szkolnym, czy nawet lekarzom dentystom, czy higienistkom stomatologicznym, zrozumieć pewne fakty. Zadaniem szkolenia było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze stosowaniem w praktyce przepisów prawa regulujących kwestie związane ze sprawowaniem opieki zdrowotnej nad uczniami. Analiza jednak potrzeb szkoleniowych oraz zgłaszanych praktycznych uwag pokazuje niepokojący obraz przejawiający się w pewnych przekonaniach, których wyraz dają ww. osoby w swoich wypowiedziach, czy poglądach, które nazwałbym mitami, których utrwalanie w rzeczywistości może stanowić poważne konsekwencje dla ww. osób. Niestety takich mitów, czy błędnych wykładni jest o wiele więcej. Powagi sprawie dodaje fakt, iż publikacje takie pojawiają się, nazwijmy to, na zaufanych stronach regulatorów np. przy omawianiu procedury postępowania z dokumentacją medyczną ucznia w sytuacji zmiany szkoły.

Czy gabinet pielęgniarki szkolnej musi mieć RODO

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Ważna jest definicja administratora danych osobowych ...

Jak podnosi słusznie dr Jakub Rzymowski w Komentarzu do RODO Tom I administratorem danych może być każdy z podmiotów wymienionych w przepisie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymienionych w przepisie warunków. Administratorem danych może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • organ publiczny,
 • jednostka,
 • inny podmiot,
 • każdy podmiot lub osoba.

Warunkiem by wymieniony podmiot był administratorem (danych osobowych) jest, by ten podmiot samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalał cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Jeżeli prawodawcy ci nie wskażą administratora lub kryteriów jego wyznaczenia to administratora trzeba wskazać na gruncie przepisów RODO i absolutnie nie stoi temu na przeszkodzie fakt że cele przetwarzania danych przez podmiot, który zamierzamy wskazać jako administratora zostały określone w przepisach prawa.

Podstawy prawne, które trzeba znać ...

Kto może sprawować opiekę nad uczniami ...

Na początek, kilka słów wyjaśnienia na temat tego, kto może sprawować opiekę zdrowotną nad uczniami. Kwestie te zostały uregulowane w Ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami, w której czytamy, iż           

 • Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
 • Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
 • W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.

Wymagania, jakie muszą być spełnione ...

Ponownie z pomocą przychodzą nam przepisy Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wymagania muszą spełniać osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami:

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania ...

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również:

 • pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r., lub
 • położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania, lub
 • pielęgniarka, która ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, z tym że w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy jest ona obowiązana do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Higienistka szkolna ...

Higienistka szkolna to osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania, z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Lekarz dentysta ...

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Higienistka dentystyczna ...

Higienistka stomatologiczna to osoba, która:

 • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie higienistka stomatologiczna lub
 • ukończyła, przed dniem wejścia w życie ustawy, studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub
 • ukończyła studia wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata.

Niestety mitów i błędów jest więcej ...

Jak pokazuje nam praktyka, błędnych praktyk i głoszonych mitów jest niestety więcej.

 • Wciąż obserwuję nagminnie powtarzający się proceder zawierania umów powierzenia przetwarzania danych w sytuacji, kiedy powierzenie nie zachodzi.
 • Personel nie radzi sobie także z przestrzeganiem przepisów regulujących zasady udostępniania dokumentacji medycznej uczniów.
 • Nie jest dostrzegana kwestia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej podczas sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami.
 • Dokumentacja medyczna udostępniana jest nieuprawnionym osobom np. pracowników sekretariatów szkół.
 • Również szkoły dopuszczają się nieprawidłowych praktyk przekazując zbyt szeroki zakres danych osobowych.
 • Błędem jest także pozostawanie w przekonaniu, że osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami „RODO nie dotyczy”

Ale, czy coś mi grozi, jak nie mam tego RODO ...

Nie lubię straszyć w trakcie szkolenia, dlatego nie straszyłem, ale trzeba mówić otwarcie, te osoby, które uwierzą w mit, że „nas RODO nie dotyczy” powinny liczyć się z konsekwencjami natury finansowej. Co więcej sytuacji nie zmienia tutaj to, że „koleżanki RODO nie mają” – bo faktycznie mogą być personelem podmiotu medycznego, który sprawuje opiekę medyczną nad uczniami. Warto jest aby, osoby które wciąż powątpiewają zapoznały się z art. 82 i 83 RODO

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki szkolnej

Materiały VIDEO dla oświaty ...

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Dodaj komentarz