Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Elektroniczny stetoskop w POZ

Elektroniczny stetoskop w POZ

Elektroniczny stetoskop w POZ. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „programem pilotażowym”.

Co jest celem programu ...

Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów, do wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego.

Jacy pacjenci mogą brać udział w programie ...

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane osobie:

 • po ukończeniu 18 roku życia i
 • po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2,
 • ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego,
 • która została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i
 • wyraziła zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanej dalej „świadczeniobiorcą”.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o pilotaż ...

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są wykonywane przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli świadczeniodawcę udzielającego świadczenia zagwarantowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – świadczenia udzielane jednak przez lekarza POZ, który jednocześnie zapewni,

 • wykorzystanie w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów w liczbie od 20 do 50; oraz
 • uruchomienie i poprawne funkcjonowanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.

Poszczególne etapy realizacji programu pilotażowego ...

Elektroniczny stetoskop w POZ, podzielony został na etapy:

 1. Organizacji programu pilotażowego, który trwa do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
 2. Realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
 3. Ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

Organizacja programu

Etap organizacji programu pilotażowego zakończony wyborem realizatorów programu pilotażowego i podpisaniem umów na realizację programu pilotażowego między realizatorami programu pilotażowego a ministrem właściwym do spraw zdrowia obejmuje:

 1. dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia zakupu elektronicznych stetoskopów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;
 2. przeprowadzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia akcji promocyjnej na temat wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. wdrożenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
 4. ogłoszenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia naboru i wybór realizatorów programu pilotażowego.

Kolejność zgłoszeń ma znaczenie ...

Realizatorzy programu pilotażowego zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych stetoskopów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki.  Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami programu pilotażowego umowy określające zasady jego realizacji, w tym sposób i tryb rozliczania programu pilotażowego.

Realizacja programu

Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

 1. realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów;
 2. monitorowanie realizacji programu pilotażowego;
 3. gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników.

Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

 1. liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;
 2. liczba realizatorów programu pilotażowego, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
 3. liczba teleporad z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów, przeprowadzonych przez realizatorów programu pilotażowego;
 4. poziom satysfakcji świadczeniobiorców z udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej;
 5. jakość przeprowadzonych, przy pomocy elektronicznego stetoskopu, świadczeń opieki zdrowotnej i funkcjonalność elektronicznych stetoskopów dla diagnostyki świadczeniobiorcy w ramach teleporady;
 6. wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznego stetoskopu na organizację pracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, jest dokonywany przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez ocenę danych z platformy DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.

Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

 1. przekazanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia realizatorom programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów;
 2. udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów programu pilotażowego elektronicznych stetoskopów,
 3. realizację przez realizatorów programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w postaci wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych problemów zdrowotnych w stosunku do świadczeniobiorców, przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów,
 4. wypełnianie i zamieszczanie niezwłocznie na platformie DOM ankiet,
  • przez świadczeniobiorców
  • oraz przez realizatorów programu pilotażowego.

Stawka za świadczenie oraz sposób rozliczenia

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgod-nie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zawartymi przez realizatorów programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, na obowiązujących w tych umowach warunkach.

Od strony RODO o programie ...