Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Inny pracownik działalności podstawowej

Inny pracownik działalności podstawowej

Inny pracownik działalności podstawowej- wymagający wykształcenia wyższego, średniego, poniżej średniego.

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 5 ...

W definicji legalnej pojęcia inny pracownik działalności podstawowej znajdujemy odesłanie do innego aktu prawnego tj. do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami które to wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej.

Załącznik - część I

Wróćmy na chwilę do naszej definicji, i przeczytajmy ją jeszcze raz. Zatem pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny jest to

  • osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym,
  • inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny,
  • która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  • zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Załącznik - część II

W części II Załącznika do Rozporządzenia wymieniono stanowiska, które zaliczone zostały do grupy Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni.

Załącznik - część III

W części III Załącznika do Rozporządzenia wymieniono stanowiska, które zaliczone zostały do grupy Pracownicy gospodarczy.

Materiały źródłowe ...

Dodaj komentarz