Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Inny pracownik działalności podstawowej

Inny pracownik działalności podstawowej

Inny pracownik działalności podstawowej- wymagający wykształcenia wyższego, średniego, poniżej średniego.

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 50 ust. 5 ...

W definicji legalnej pojęcia inny pracownik działalności podstawowej znajdujemy odesłanie do innego aktu prawnego tj. do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami które to wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej.

Załącznik - część I

Wróćmy na chwilę do naszej definicji, i przeczytajmy ją jeszcze raz. Zatem pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny jest to

  • osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym,
  • inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny,
  • która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  • zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.

Załącznik - część II

W części II Załącznika do Rozporządzenia wymieniono stanowiska, które zaliczone zostały do grupy Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni.

Załącznik - część III

W części III Załącznika do Rozporządzenia wymieniono stanowiska, które zaliczone zostały do grupy Pracownicy gospodarczy.

Materiały źródłowe ...

Autor: mgr Dominik Spałek

Ten IOD może pracować dla Ciebie …Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Dodaj komentarz