Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności KRI

Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności KRI

Standardy Krajowych Ram Interoperacyjności KRI. Jak informowaliśmy w naszym wcześniejszym opracowaniu „Co dalej z Rozporządzeniem KRI?„zgodnie z art. 26 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez <b>36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy</b>, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Możliwe konsekwencje ...

Skoro art. 20 Ustawy dostępności cyfrowej obowiązuje od 23 maja 2019, to tego właśnie 23 maja 2019 zmienił się art. 18 Ustawy o informatyzacji, bo uchylono jego 18 ust 1 lit. „c”, więc w takim wypadku Rozporządzenie KRI 2012 powinno było wypaść z systemu prawa, bo jak się zmienia podstawa to rozporządzenie nie obowiązuje, chyba, że prawodawca stworzy nową podstawę do starego rozporządzenia – z czym tu mamy prawdopodobnie do czynienia.

Zostały podjęte działania legislacyjne ...

Zainteresowany tematem wystąpiłem do KPRM ze stosownym zapytaniem w sprawie. W odpowiedzi Departament Regulacji Cyfrowych KPRM wskazał, iż

cyt.:”(…)zostały podjęte działania legislacyjne mające na celu przedłużenie mocy obowiązywania ww. rozporządzenia KRI.(…)„.

Ponadto KPRM poinformowała, iż

cyt.: „(…)Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad zmianą ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stanowiącej podstawę do wydania rozporządzenia KRI, które to prace będą miały istotny wpływ na obszary regulowane rozporządzeniem KRI. Tym samym prace mające na celu wydanie nowego rozporządzenia KRI zostaną podjęte niezwłocznie po wejściu w życie stosownych zmian ustawowych w zakresie ustawy o informatyzacji.(…)”.

Audyt Bezpieczeńśtwa Informacji - Audyt KRI

Materiały źródłowe ...