Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Procedura realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Procedura realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

Procedura realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Jakie są rodzaje stopni alarmowych? Kto, w jakich okoliczności uprawniony jest do ich ogłoszenia, zmiany lub odwołania? W jaki sposób należy realizować przedsięwzięcia w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

Zdarzenia o charakterze terrorystycznym ...

W przypadku zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

  • pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
  • drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
  • trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
  • czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

Zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczące systemów teleinformatycznych ...

W przypadku zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej  można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

  • pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);
  • drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);
  • trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);
  • czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP)

Kto wprowadza, zmienia i odwołuje stopnie alarmowe ...

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów

Ograniczenia dla osób postronnych ...

Odnotowaliśmy w minionym okresie, iż problematyczną kwestią stało się stosowanie właściwych procedur przez przedszkola i szkoły, które stosując się do przepisów (Załącznik 2, Część I, pkt. 2 ppkt. 8 – Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP) wprowadziły zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Problem polegał na tym, iż w sposób nieprawidłowy dokonywano ograniczenia w zakresie wstępu na teren, przedszkola, szkoły, uczelni. Wprowadzano bowiem zakaz całkowitego wstępu na teren placówki dla wszystkich osób, które nie były jej pracownikami i wychowankami, czy uczniami, albo odpowiednio sttudentami.

Procedura postępowania dla szkoły w związku z ogłoszeniem stopni alarmowych w stym stoppni alarmowych CRP

Materiały źródłowe.