Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

Ustawa o niektórych zawodach medycznych – mamy projekt nowych przepisów, których celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, tych które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawód medycznych oraz odpowiedzialności zawodowej tych podmiotów.

Jakich zawodów dotyczy regulacja ...

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu;
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej;
 • terapeuta zajęciowy.

Jakich zawodów dotyczy projektowana regulacja ...

Projekt ustawy jest podstawą do określenia m.in.:

 • zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
 • wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
 • efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
 • kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Osoba wykonująca zawód medyczny ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Zawody, które zostały objęte przedmiotową regulacją wyczerpują wszystkie zawody wpisujące się w definicję zawodu medycznego, a które nie posiadają dotychczas regulacji ustawowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późń. zm.) osobą wykonującą zawód medyczny jest osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.(…)”.

Rejestr osób wykonujących zawód medyczny ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)W projekcie ustawy określono, iż Minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr, na podstawie danych zamieszczanych na prowadzony w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, natomiast administratorem danych przetwarzanych w tym rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia.  Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób bieżąco przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny(…)”.

Celem utworzenia rejestru jest ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskiwanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Ponadto rejestr ten będzie również cennym narzędziem analitycznym dotyczącym prawidłowego wykonywania zawodu medycznego.(…)”

Zakres danych przetwarzanych ...

Rejestr będzie jawny w zakresie nw danych:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu,
 • data wpisu,
 • informacje o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego,
 • informacje o miejscu wykonywania zawodu medycznego,
 • informacje o zawierzeniu prawa do wykonywania zawody,
 • datę wykreślenia,
 • przyczynę wykreślenia.

Wpis do obowiązkowego rejestru będzie płatny ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Wpis do rejestru osoby wykonującej zawód medyczny podlega opłacie w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9,  która nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedzający rok, w którym ustalana jest opłata, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. Natomiast zmiana danych objętych rejestrem oraz skreślenie z rejestru nie podlegają opłacie. Powyższa opłata stanowi dochód budżetu państwa.(…)”

Ustawiczny rozwój zawodowy ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Projekt ustawy reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób wykonujących zawód medyczny.W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące szkolenia specjalizacyjnego i uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie ochrony zdrowia są oparte na dotychczasowym systemie szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto, projekt ustawy zakłada wprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla osób wykonujących zawód medyczny, dzięki którym nabędą oni dodatkowe kwalifikację niewynikające z kształcenie przeddyplomowego.(…)”.

 

Kontrola realizacji ustawicznego kształcenia ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Projekt ustawy określa również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny, celem zapewniania odpowiedniej jakości tego kształcenia. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie  prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP.(…)”.

Odpowiedzialność zawodowa ...

Jak czytamy w treści projektu

cyt.:”(…)Projekt ustawy reguluje kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego. (…)”.

Katalog kar ...

Katalog kar za przewinienia zawodowe obejmuje:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara pieniężna;
 • wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat;
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Materiały źródłowe:

Projekt – Ustawa o niektórych zawodach medycznych [Link aktywny: 25.01.2022r., godz.: 9:00]