Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji – mamy przepisy określające zasady i wytyczne według, których pracodawcy administracji publicznej powinni postępować.

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji ...

Przepisy wprowadzają zmianę w wykonywaniu w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych zadań o charakterze publicznym. Przepisy wprowadzają zasadę, iż zadania te mają być realizowane w trybie pracy zdalnej. Praca zdalna ma natomiast być świadczona na zasadach określonych przepisami art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Wyjątek od obowiązkowej pracy zdalnej ...

Wyjątki od zasady, iż praca ma być świadczona w trybie pracy zdalnej stanowią sytuacje, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna do zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, a ich realizacja nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej.

Jaki jest cel wprowadeznia regulacji ...

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji ma zapewnić zmniejszenie liczby kontaktów między pracownikami urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych realizujących zadania o charakterze publicznym. Ma również doprowadzić, do ograniczenia kontaktów ww. osób grup osób z interesantami. Działania te podejmowane są w celu zmniejszenia ryzyko powstawania tzw. ognisk zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Tego rodzaju rozwiązanie ma zapobiegać występowaniu oraz potencjalnie przerywać łańcuch zakażeń tym wirusem w ww. miejscach.

Zasady pracy zdalnej w administracji publicznej ...

Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje niżej wymienione zasady:

 1. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
 2. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
 3. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 4. Na polecenie, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu wykonywania pracy zdalnej.
 5. Polecenie wykonywania pracy zdalnej może zostać cofnięte w każdym czasie.

Dokumentacja do wdrożenia w urzędzie pracy zdalnej ...

Pakiet dokumentów, do wdrożenia obowiązkowej pracy zdalnej składa się z następujących opracowań:

 • Regulamin pracy zdalnej w administracji publicznej.
 • Test sprawdzający umiejętności pracownika pod kątem możliwości polecenia mu pracy zdalnej.
 • Wzór polecenia służbowego wykonywania pracy zdalnej dla pracownika.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami świadczenia pracy zdalnej.
 • Zasady bezpiecznej pracy zdalnej z dostępem zdalnym do danych – informacje dla pracowników.
 • Procedura zdalnego dostępu do danych.

Materiały źródłowe:

1 komentarz do “Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej w administracji”

Możliwość komentowania została wyłączona.