Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Od kiedy zdalna nauka

Od kiedy nauka zdalna w szkołach

Od kiedy zdalna nauka- to pytanie, które zadają sobie nie tylko uczniowie, ale i rodzice, opiekunowie oraz dyrektorzy szkół i placówek. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.  ogranicza się funkcjonowania szkół poprzez realizację przez uczniów szkół podstawowych w zakresie klas V–VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe

Wyciąg z uzasadnienia do przepisów ...

cyt.: „(…)Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowania szkół poprzez realizację przez uczniów szkół podstawowych w zakresie klas V–VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ograniczenie dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V–VIII lub liceum ogólnokształcącego.(…)”.

cyt.: „(…)Nie ogranicza się funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.(…)”.

cyt.: „(…)W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków wychowawczych konieczne jest także zapewnienie wychowankom tych ośrodków opieki całodobowej i oddziaływań odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym i rewalidacyjnym. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych konieczne jest zagwarantowanie ciągłości procesu wydawania opinii i orzeczeń, w tym m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Konieczne jest realizowanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne również zadań związanych z udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, a także wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.(…)”.

cyt.: „(…)W przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas V–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia będą mogły być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole będzie decydował dyrektor.(…)”.

cyt.: „(…)Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą  prowadzone w sposób stacjonarny we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania. Konieczne jest zapewnienie ciągłości wsparcia dziecka lub ucznia udzielanego w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i specjalistami w procesie terapeutycznym dzieci objętych odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.(…)”.

cyt.: „(…)Jednocześnie w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do dzieci i uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – na terenie tej szkoły.(…)”.

cyt.: „(…)Nie ogranicza się funkcjonowania burs i internatów ze względu na specyfikę ich działalności.(…)”.

cyt.: „(…)Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy również szkół, centrów i placówek w zakresie przygotowywania i przeprowadzania egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych.(…)”.

cyt.: „(…)Proponuje się pozostawienie możliwości zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego. Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub grupowych. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne. Organizacja tych konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty, czy maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.(…)”.

cyt.: „(…)Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego (znaczenie kształcenia praktycznego) dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego:

    1. będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo,
    2. praktyki zawodowe będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie).(…)”.

Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego). Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.(…)”.

 

cyt.: „(…)Odmienne regulacje przewidziano w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz.U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) oraz szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, gdzie  zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te zajęcia nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.(…)”.

cyt.: „(…)Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.(…)”.

cyt.: „(…)Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.(…)”.

cyt.: „(…)Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed dniem 27 stycznia 2022 r., i nie były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r., będą mogły być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (…)”.

Materiał źródłowy ...