Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Druga dawka szczepienia na terytorium Polski

Druga dawka szczepienia na terytorium Polski

Dlaczego ...

Jak czytamy w Uzasadnieniu do Projektu MZ, skierowanego już do ogłoszenia

cyt.: „(…)W projekcie wprowadzono możliwość kontynuacji szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która ma przystąpić do takiego szczepienia musi przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. Dane dotyczące szczepień będą wprowadzane do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. zm.).Projekt jest skorelowany z równoległą zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). (…)”.

Podmioty zainteresowane ...

Z rozwiązań, o jakich mowa w przepisie skorzystać będą mogły osoba, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 12. rok życia, i jednocześnie nie mają udokumentowanego zakończonego szczepienia, a które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te właśnie osoby będą mogły kontynuować szczepienie drugą dawką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Znowu zgoda na przetwarzanie ...

W celu kontynuacji szczepienia, przedstawia się podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Dokument ten musi być zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Przedstawić należy równolegle także tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego> Naszą uwagę jednak ponownie przyciąga informacja o konieczności przedstawienia oświadczenia zawierającego

cyt.: „(…)zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.(…)”.

Wpis w Karcie Szczepień - prowadzonej w systemie

Zgodnie z § 2a ust. 3 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 10, 855, 920, 1034 i 1068) 

cyt.: „(…)Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w ust. 2, wprowadzają dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 2, do Karty Szczepień, o której mowa w § 4.”.