Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+

Rekomendowany wywiad środowiskowy Senior+ za sprawą rekomendacji, jaka znalazła się w stanowisku, które opublikowane zostało na stronach senior.gov.pl w sprawie kwalifikowania do uczestnictwa w klubach samopomocy (Klub Senior+) wskazujących jednoznacznie na fakt, iż „w przypadku udzielenia świadczenia w postaci uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy należy przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy” powstał spór, co do zasadności i zgodności z prawem pozyskiwania danych w ramach przeprowadzanego wywiadu środowiskowego.

Stanowisko, od którego wszystko się zaczyna ...

Wystąpienie RPO w sprawie ...

Za sprawą wniosków wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje on temat, poddaje on bowiem w wątpliwość zasadność rozwiązania przewidującego obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w pełnym zakresie, w związku z ubieganiem się o udział w Klubie Senior+ i występuje do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem [VII.501.145.2023.KNK/MK]

Odpowiedź Prezesa UODO ...

Materiał VIDEO - jak przeprowadzić Audyt KRI ...

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Materiały źródłowe ...