Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy można zrezygnować z wczasów

Czy można zrezygnować z wczasów ile to kosztuje ...

Czy można zrezygnować z wczasów i ile to kosztuje … nerwów i pieniędzy. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż temat wprost nie dotyczy zagadnień związanych z ochroną danych osobowych – jednak z uwagi na jego specyficzność pozwoliliśmy sobie na kilka słów komentarza. Zagadnienie wywołaliśmy już w naszej poprzedniej publikacji „Czy można rozwiązać umowę z biurem podróży z powodu koronawirusa

Prawo do odstąpienia od umowy ...

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 24 listopada 2017r., o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [dalej Ustawa OIT]

cyt.: ” (…)Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.(…)”.

Innymi słowy podróżny ma prawo podjęcia decyzji o tym, iż odstępuje od zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. Ustawodawca daje podróżnym takie prawo. Co więcej, przepis w żaden sposób nie ogranicza w decyzji podróżnego, nie uzależnia skuteczności jego odstąpienia od jakichkolwiek czynników.

Umowa może określać warunki odstąpienia ...

Zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy OIT

cyt.: ” (…)Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.(…)”.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 Ustawy OIT

cyt.: ” (…)W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.(…)”.

Innymi słowy z prawem odstąpienia od umowy wiązać może się obowiązek zapłaty określonej kwoty odstępnego, której wysokość określają warunki umowy.

Rozwiązanie umowy z przyczyn szczególnych ...

Zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy OIT

cyt.: ” (…)Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.(…)”.

Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy w naszym opracowaniu pt.: „Czy można rozwiązać umowę z biurem podróży z powodu koronawirusa

Organizator także może rozwiązać umowę ...

Zgodnie z art. 47 ust. 5 pkt. 1) i 2) Ustawy OIT

cyt.: ” (…) Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
 
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
 
2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.(…)”.
 

Rozwiązanie umowy w okresie pandemii ...

Zgodnie z art. 15k ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej Specustawa]

cyt.: ” (…) Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.(…)”.

Możliwy voucher zamiast odstąpienia ...

Zgodnie z art. 15k ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

cyt.: ” (…) Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.(…)”.

Czy można zrezygnować z wczasów ile to kosztuje ...

Co spotkało naszego czytelnika podróżnika ...

Data: III.2020 Nasz czytelnik po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy OT, które to oświadczneie Biuro Podróży O… przyjęło, oczekiwał na zwrot środków pomniejszonych o kwotę odstępnego. Zgodnie z warunkami umowy Biuro Podróży O… miało na zwrot środków termin 14 dni.

Data: IV.2020 Zaniepokojony upływem czasu czytelnik, na początku przez email, próbował ustalić, co jest powodem zwłoki w zwrocie środków. W pewnym momencie otrzymał informacje, z której wynikało, iż zwrot środków nastąpi po 194 dniach, zgodnie z art. 15K Specustawy.

Data: V.2020 Korespondencja z wyjaśnienie, iż doszło do odstąpienia od umowy a nie do jej rozwiązania ze względu na pandemię (art. 47 ust. 4 Ustawy OT) pozostała bez odpowiedzi. BOK Biura Podróży O… wciąż powtarzało jedną formułkę, iż zwrot nasępi po 194 dniach, chyba że podróżny zdecyduje się na voucher.

Data: V.2020 Po konsultacji tematu z Miejskim Rzecznikiem ds. Konsumentów, nasz podróżnik zdecydował o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Data: VII.2020 Sąd Rejonowy … wydaje Nakaz Zapłaty, który zobowiązuje Biuro Podróży O… do zwrotu środków. 

Data: VII.2020 Z informacji telefonicznie uzyskanej w BOK SR … wynika, iż nakaz stał się prawomocny. Nasz podróżnik składa więc wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wzywa ostatecznie Biuro Podróży O… do zapłaty.

Data: VIII.2020 Ponowny kontakt z BOK SR … i nasz podróżnik dowiaduje się jednak, że nakaz zapłaty nie jest prawomocny, że został złożony sprzeciw przez Biuro Podróży O…w międzyczasie Biuro Podróży O… zwraca należność główną, bez kosztów postępowania sądowego naszemu podróżnikowi. W sprzeciwie od nakazu zapłaty Biuro Podróży O… podnosi, iż nie czuje się zobowiązane do pokrywania tych kosztów.

Data: VIII.2020 Nasz podróżnik wysyła odpowiedź na sprzeciw Biura Podróży O… w dwóch egzemplarzach.

Data: IX.2020 Jakże wielkie było zdziwienie naszego podróżnika, kiedy to otrzymuje korespondencję z SR … w której to jest …. jego sprzeciw od nakazu zapłaty. Kontaktuje się z BOK SR wskazując na to, że korespondencja została mylnie przesłana do niego, jako do powoda a nie do pozwanego. BOK SR prosi o odesłanie mylnie przesłanej korespondencji.Wyznaczony zostaje pierwszy termin rozprawy.

Data: X.2020 Pierwszy termin rozprawy zostaje odwołany przez SR … z uwagi na COVID-19, niestety nie jest wyznaczony kolejny termin, czas płynie dalej. 

Data: XI.2020 Zaniepokojony obrotem sprawy nasz podróżnik kontaktuje się z SR … celem ustalenia, kiedy wyznaczony zostanie kolejny termin rozprawy i co jest przeszkodą aby skierować sprawę na posiedzenie niejawne.

Data: XII.2020 Otrzymuje nasz podróżnik Postanowienie SR … w którym informowany jest nie o terminie posiedzenia, ale o propozycji skierowania sprawy na posiedzenie niejawne, czemu naturalnie jak wynika z pouczenia może się sprzeciwić. Oczywiście tego nie robi.

Data: II.2021 Nasz podróżnik otrzymuje dwie decyzje Postanowienie o zwrocie kosztów z urzędu oraz Postawienie w przedmiocie sprawy głównej, gdzie to Biuro Podróży O… zobowiązane zostało do pokrycia kosztów postępowania.

Data: III.2021 Ale to nie koniec sprawy, albowiem nasz podróżnik otrzymuje kolejne Postanowienie SR … w którym czyta, iż ze względu na oczywistą omyłkę pisarską trzeba ją sprostować, co oznacza iż Postanowienie z II.2021. nie jest jeszcze prawomocne.

Data: V.2021 Postanowienie „główne” stało się prawomocne, Biuro Podróży O… nie złożyło sprzeciwu od postanowienia o sprostowaniu i po wezwaniu do zapłaty zwróciło środki w całości. Drugie Postanowienie o zwrocie kosztów z urzędu które było prawomocne już w II.2021r. po kilkukrotnych monitach w BOK SR … również doczekało się realizacji.