Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ – Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zarządzenie w sprawie warunków i realizacji umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Poradnie POZ, które będą leczyć i diagnozować pacjentów na miejscu,  w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, otrzymają wyższą stawkę. Zarządzenie wchodzi w życie od 25 czerwca, ale część przepisów będzie obowiązywała od 1 września

Skargi pacjentów na brak dostępności ...

W komunikacie Centrali NFZ czytamy, iż

cyt.: „(…) W dobie pandemii koronawirusa telemedycyna umożliwiła zdalny kontakt z lekarzem rodzinnym. Pacjent mógł otrzymać e-receptę lub e-zwolnienie bez wychodzenia z domu. Szczyt trzeciej fali epidemii COVID-19 mamy za sobą, kadry medyczne są już zaszczepione, a mimo to z danych NFZ wynika, że w części poradni POZ nadal 70% porad dla pacjentów to teleporady. W skrajnych, ale wcale nierzadkich przypadkach, 9 na 10 porad odbywa się przez telefon. Na te wyliczenia nakładają się liczne skargi i sygnały pacjentów dotyczące POZ, kierowane do Funduszu i Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci najczęściej wskazują na trudności z dodzwonieniem się do swojego lekarza rodzinnego lub brak możliwości umówienia bezpośredniej wizyty w gabinecie lekarza POZ, co wpływa na znaczne ograniczenie dostępu do podstawowych świadczeń medycznych.(…)”.

Standard udzielania Teleporad w POZ ...

Prezes NFZ przypomina, iż

cyt.: „(…) że teleporady zostały prawnie dopuszczone jako jeden z trybów realizacji świadczeń, w tym w POZ, ale nie powinny stanowić  wyłącznej/dominującej formy kontaktu. W wielu przypadkach są one wystarczającą formą wizyt, o ile są realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi, w szczególności ze  standardem organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  (określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie  standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Dz.U. poz. 1395, z późn. zm.) (…)”.

Zmiana stawek kapitacyjnych dla POZ ...

Zmiany mają na celu wzrost dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą,
poprzez zróżnicowanie wysokości stawki kapitacyjnej:

  • w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – stawka kapitacyjna lekarza poz będzie zależna od stałych progów udziału teleporad. Stawki te zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
  • od września 2021 r. stawka kapitacyjna lekarza poz będzie zależna od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy na podstawie informacji o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Wartość mediany będzie comiesięcznie publikowana na stronie internetowej Centrali NFZ

Symulacja NFZ ...

Jak wynika z symulacji opisanej w Komunikacie Centrali NFZ

cyt.: „(…)W okresie przejściowym, czyli w lipcu i sierpniu, stawka kapitacyjna lekarza POZ będzie zależna od sztywnych progów udziału teleporad w ogólnej liczbie udzielonych świadczeń. W przypadku lekarza POZ, który udziela mniej niż 25% świadczeń zdalnie, np. przez telefon, podstawowa stawka kapitacyjna wzrośnie ze 171 do 179,55 zł. Natomiast jeśli ten udział przekroczy 75%, wtedy stawka kapitacyjna wyniesie 153,90 zł. Od 1 września zasady premiowania będą oparte na medianie udziału teleporad w stosunku do ogólnej liczby świadczeń. NFZ co miesiąc będzie publikował informacje o odsetku teleporad we wszystkich poradach POZ (za poprzedni miesiąc), łącznie z medianą ich udziału we wszystkich poradach POZ w Polsce. Poradnie, które przekroczą ten próg 1,5-krotnie w miesiącu, otrzymają niższe wynagrodzenie. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć placówki, w których udział porad zdalnych będzie dwukrotnie niższy niż próg wskazany przez NFZ w danym miesiącu, obliczony w skali kraju. Fundusz zastosuje tzw. korektor, czyli współczynnik korygujący 1,05 (…)”.

Zarządzenie Prezesa NFZ 112/2021/DSOZ

Czy w Twojej jednostce dopełniłeś obowiązków formalnych