Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS, to temat, powracający rok rocznie, z uwagi na terminy na podjęcie decyzji w sprawie tworzenia, bądź nie ZFŚS. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady, jakie związane są z procedurą wdrażania w życie podjętych decyzji.

Zasady tworzenia ZFŚS.

Fundusz tworzą pracodawcy ...

Zgodnie z art.  3 ust. 1 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…) Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty(…)”.

Fundusz tworzony na wniosek związków ...

Zgodnie z art.  3 ust. 1c Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…)Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.(…)”.

Fundusz obowiązkowy ...

Zgodnie z art.  3 ust. 2 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…) Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników(…)”.

Albo fundusz, albo świadczenie urlopowe ...

Zgodnie z art.  3 ust. 3 Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…)Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6.(…)”.

Informacja w sprawie nietworzenia ZFŚŚ i niewypłacania świadczenia.

Zgodnie z art.  3 ust. 3a Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…)Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.(…)”.

Informacja w sprawie nietworzenia ZFŚŚ i niewypłacania świadczenia.

Zgodnie z art.  3 ust. 3b Ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS]  

cyt.: „(…)U pracodawców, o których mowa w ust. 3, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania; art. 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.(…)”.