Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną.

Jak wprowadzić pracę zdalną, aby jej wykonywanie było nie tylko bezpieczne dla pracownika, dla pracodawcy, dla danych, ale i zgodne z prawem.

Warunki legalności pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej Ustawa COVID-19],

cyt.: „(…)W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)(…)”.

Umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe.

Zgodnie art. 3 ust. 3 Ustawy COVID19,

cyt.: „(…) Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych (…)”.

Narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca(…)”.

Materiały własne pracownika przy pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)  Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”

Ewidencja czynności pracownika na zdalnej pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy COVID-19

cyt.: „(…) Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania (…)”.

Zgodnie z art. 3 ust. 7 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6. (…)”.

Cofnięcie polecenia pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…) Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej (…)”.

Kwarantanna a praca zdalna.

ZUS zajął stanowisko w przedmiocie zagadnienia kwarantanny a dopuszczalności wykonywania pracy zdalnej, w którym czytamy, iż:

cyt.: „(…)Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej kwarantannę stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego(…)”.

cyt.: „(…)Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę(…)”.

cyt.: „(…)W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.(…)”.

Jak wprowadzić pracę zdalną.

Mając na uwadze chęć ułatwienia Państwu wdrożenia w życie regulacji dotyczących  zdalnej pracy przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które mogą zostać bezpośrednio zastosowane przez pracodawcę.

Co wchodzi w skład pakietu dokumentacji.

Informaje wstępne

Tekst wprowadzający opisujący zasady wykonywania pracy w warunkach pracy zdalnej zlecanej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej, dokument wdrażany przez pracodawcę, regulujący szczegółowo zagadnienia związane z organizacją zdalnej pracy.

Test sprawdzający przygotowanie pracownika

Test pozwalający na zweryfikowanie przygotowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej, na sprawdzenie jego umiejętności do świadczenia pracy w nowych warunkach.

Polecenie służbowe pracy zdalnej.

Wzór polecenia służbowego pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej wraz ze wzorem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dostępem zdalnym do danych.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej oraz Procedurą pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zasady pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych.

Zasady podejmowania i wykonywania pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Praca z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zbiór opisanych dobrych praktyk, pozwalających na świadczenie pracy zdalnej, ze zdalnym dostępem do danych z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz