Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną.

Jak wprowadzić pracę zdalną, aby jej wykonywanie było nie tylko bezpieczne dla pracownika, dla pracodawcy, dla danych, ale i zgodne z prawem.

Warunki legalności pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej Ustawa COVID-19],

cyt.: „(…)W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)(…)”.

Umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe.

Zgodnie art. 3 ust. 3 Ustawy COVID19,

cyt.: „(…) Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych (…)”.

Narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca(…)”.

Materiały własne pracownika przy pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)  Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”

Ewidencja czynności pracownika na zdalnej pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy COVID-19

cyt.: „(…) Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania (…)”.

Zgodnie z art. 3 ust. 7 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…)Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6. (…)”.

Cofnięcie polecenia pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 Ustawy COVID-19,

cyt.: „(…) Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej (…)”.

Kwarantanna a praca zdalna.

ZUS zajął stanowisko w przedmiocie zagadnienia kwarantanny a dopuszczalności wykonywania pracy zdalnej, w którym czytamy, iż:

cyt.: „(…)Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej kwarantannę stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego(…)”.

cyt.: „(…)Okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Będzie natomiast przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę(…)”.

cyt.: „(…)W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.(…)”.

Jak wprowadzić pracę zdalną.

Mając na uwadze chęć ułatwienia Państwu wdrożenia w życie regulacji dotyczących  zdalnej pracy przygotowaliśmy zestaw dokumentów, które mogą zostać bezpośrednio zastosowane przez pracodawcę.

Co wchodzi w skład pakietu dokumentacji.

Informaje wstępne

Tekst wprowadzający opisujący zasady wykonywania pracy w warunkach pracy zdalnej zlecanej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej

Regulamin wykonywania pracy zdalnej, dokument wdrażany przez pracodawcę, regulujący szczegółowo zagadnienia związane z organizacją zdalnej pracy.

Test sprawdzający przygotowanie pracownika

Test pozwalający na zweryfikowanie przygotowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej, na sprawdzenie jego umiejętności do świadczenia pracy w nowych warunkach.

Polecenie służbowe pracy zdalnej.

Wzór polecenia służbowego pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej wraz ze wzorem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dostępem zdalnym do danych.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej oraz Procedurą pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zasady pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych.

Zasady podejmowania i wykonywania pracy z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Praca z wykorzystaniem systemów zdalnego dostępu do zasobów.

Zbiór opisanych dobrych praktyk, pozwalających na świadczenie pracy zdalnej, ze zdalnym dostępem do danych z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.