Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia est systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji ww. do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Podstawa prawna do przekazywania informacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. określa

  • szczegółowy zakres informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia,
  • terminy przekazywania do SEZOZ informacji,
  • sposób przekazywania do SEZOZ informacji.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz.U. poz. 671), które utraciło moc z dniem 1 września 2020r. w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493)

Kto i w jakich terminach przekazuje informacje.

Informacje, usługodawca będący:

  • podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu liczącym co najmniej 200 łóżek przekazuje co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca;
  • podmiotem leczniczym innym niż wymieniony wyżej przekazuje corocznie do dnia 15 stycznia każdego roku;
  • podmiotem wykonującym działalność leczniczą innym niż wymienionym w punktach powyżej przekazuje corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku.

W jakiej formie prezkazywane są informacje.

Usługodawca przekazuje informacje do SEZOZ w postaci elektronicznej. Informacje są przekazywane w formatach określonych przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia

Zakres informacji, jakie należy przekazywać.

Zakres danych jakie powinny być przekazywane do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony zdrowia określa § 2 Rozporządzenia, natomiast wykaz wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej podzielony został na dwie części i ujęty w Załączniku do Rozporządzenia.