Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.  Zasady jego funkcjonowania określa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26marca 2021r.w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Dowiedz się więcej

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia est systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywania informacji ww. do jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Podstawa prawna do przekazywania informacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji. określa

  • szczegółowy zakres informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia,
  • terminy przekazywania do SEZOZ informacji,
  • sposób przekazywania do SEZOZ informacji.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz.U. poz. 671), które utraciło moc z dniem 1 września 2020r. w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493)

Dowiedz się więcej