Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ. System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.  Zasady jego funkcjonowania określa Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26marca 2021r.w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

Zakres danych raportowanych do SEZOZ

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

cyt.: „System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.”

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

cyt.: „W skład Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (…)wchodzi moduł zawierający dane dotyczące:

1) pacjenta z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

a) wiek,
b) płeć,
c) numer w wykazie głównym przyjęć i wypisów,
d) stan pacjenta według modyfikowanej skali wczesnego ostrzegania (skali MEWS),
e) prowadzona tlenoterapia;

2) liczby łóżek i ich wykorzystania”.

Rozporządzenie określa szczegóły

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26marca 2021r.w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji określa:

  1. szczegółowy zakres informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy OSI
  2. terminy przekazywania do SEZOZ informacji,
  3. sposób przekazywania do SEZOZ informacji.

Zmiana zakresu podmiotów zobowiązanych

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia SEZOZ 

cyt.:”Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, usługodawca będący:

    1. podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne w szpitalu przekazuje co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca;
    2. podmiotem leczniczym innym niż wymieniony w pkt 1 przekazuje corocznie do dnia 15 stycznia każdego roku;
    3. podmiotem wykonującym działalność leczniczą innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 przekazuje corocznie do dnia 31 stycznia każdego roku.”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

cyt.: „Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje usługodawca będący podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne udzielający świadczeń pacjentom z podejrzeniem o zakażenie i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia SEZOZ 

cyt.:”Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, usługodawcy przekazują do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od dnia 1 stycznia 2022 r.”.

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia SEZOZ 

cyt.:”Do dnia 31 grudnia 2021 r. informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, usługodawcy przekazują w postaci elektronicznej jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.”.

Dane przekazywane w postaci elektronicznej

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia SEZOZ 

cyt.:”Usługodawca przekazuje informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, za pośrednictwem SEZOZ w postaci elektronicznej, w formatach określonych przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia.”.

Częstotliwość raportowania ...

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia SEZOZ 

cyt.:”Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, usługodawca przekazuje niezwłocznie od zaistnienia zmiany w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem SEZOZ, nie rzadziej jednak niż co trzy godziny.”.

Reasumując

Zmiana zasad raportowania do SEZOZ wymusza na na usługodawcach po pierwsze wnikliwą analizę przepisów, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które nastąpiło dnia 01 kwietnia 2021r., oraz wymuszają takie zorganizowanie procesu gromadzenia danych do raportowania, aby było ono rzetelne i terminowe.

Najciekawsze propozycje ze Sklepu RODO