Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odstąpienie od umowy w związku z niedostarczeniem towaru

Odstąpienie od umowy w związku z niedostarczeniem towaru

Odstąpienie od umowy w związku z niedostarczeniem towaru – w zależności od tego, czy umowa zawarta została w lokalu przedsiębiorcy, czy poza lokalem przedsiębiorcy, czy na odległość, jak również w zależności od tego, czy zamówiony towar został dostarczony konsumentowi, różnie kształtują się jego prawa w zakresie możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Innymi słowy inne przepisy regulują kwestie możliwości odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, lub na odległość a towar został dostarczony, oraz inne przepisy regulują kwestie możliwości odstąpienia od umowy kiedy towar nie został dostarczony w określonym w umowie terminie lub w przypadku jego braku w terminie prawem określonym.

Towar zamówiony w sklepie internetowym, ale nie został dostarczony ...

Odstąpienie od umowy po upływie terminu na dostarczenie towaru ...

Zgodnie z art.  5431 § 1 k.c., jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Innymi słowy w omawianej sytuacji konsumenta, w której to z zawartej przez konsumenta umowy na odległość wynika wprost, jaki jest termin dostarczenia towaru (10 dni) uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie mu po upływie tego właśnie 10 dniowego terminu, a nie terminu 30 dniowego, o jakim mowa w przepisie, który obowiązywałby, gdyby warunki zawartej umowy nie określały terminu na dostarczenie towaru. Zwracam jednak uwagę na fakt, iż co do zasady, jeśli mamy do czynienia z takim opóźnieniem w dostarczeniu towaru (w naszym wypadku o opóźnieniu mówić możemy po upływie 10 dniowego terminu) kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Innymi słowy co do zasady, sam upływ terminu nie jest wystarczający, obowiązkiem konsumenta jest wyznaczenie dodatkowego terminu dla dostarczenia towaru i zakomunikowanie tego faktu sprzedawcy.

Kiedy wyznaczanie dodatkowego terminu na dostawę nie jest obowiązkowe ...

  • Możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy z samej już treści zawartej umowy wynika prawo do odstąpienia od umowy w związku z niewykonaniem zobowiązania umownego. Właśnie w takiej sytuacji czyli kiedy uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
  • Strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
  • Innym przykładem, kiedy wyznaczenie dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia nie będzie obowiązkiem konsumenta, jest sytuacja w której strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczy, że świadczenia tego nie spełni. W takiej sytuacji, kiedy strona obowiązana do spełnienia świadczenia oświadczyła, że świadczenia tego nie spełni druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

Odstąpienie od umowy - po dostarczeniu towaru ...

Zgodnie z art.  27 §  1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. Ustawy. Zgodnie z art.  27 §  2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

Podsumowanie ...

W omawianej przez nas sytuacji, konsument który zawarł umowę na odległość, ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w związku z niedostarczeniem towaru w określonym umownym 10 dniowym terminie, po wyznaczeniu przedsiębiorcy dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia. W sytuacji, kiedy jednak dla konsumenta spełnienie świadczenia, czyli dostarczenie towaru po umówionym 10 dniowym terminie, nie miałoby znaczenia ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, o którym wiadomo było stronie przedsiębiorcy będącego w zwłoce, wyznaczanie terminu dodatkowego nie jest konieczne. Z ostrożności procesowej, aby nie dochodzić się potem tego, czy tak było, czy nie, racjonalnym rozwiązaniem jest jednak wyznaczenie tego dodatkowego terminu po upływie którego składane jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Wzór odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru w terminie