Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nieprawidłowe praktyki przy udostępnianiu dokumentacji medycznej

Nieprawidłowe praktyki przy udostępnianiu dokumentacji medycznej ...

Nieprawidłowe praktyki przy udostępnianiu dokumentacji medycznej  – obowiązkiem każdego podmiotu leczniczego jest nie tylko prowadzenie, zabezpieczanie, przechowywanie, ale również i udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów. Pamiętać należy o tym, iż proces udostępniania dokumentacji medycznej musi być realizowany bezwzględnie z zachowaniem prawem określonych zasad. W praktyce oznacza to, iż osoby odpowiedzialnej za udostępnianie dokumentacji medycznej zobowiązane są legitymowania się odpowiednim poziomem znajomości przepisów prawa oraz umiejętnościami stosowania go w praktyce.

Przegląd decyzji i interwencji Rzecznika Praw Pacjenta ...

Zestawienie decyzji uznających stwierdzone praktyki za naruszające prawa zbiorowe ...

Data decyzji: 01.02.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.203.2021.MB
Przedmiot postępowania: Ograniczenie pacjentom/przedstawiciel om ustawowym lub osobom upoważnionym przez pacjentów możliwości uzyskania bez zbędnej zwłoki pełnego dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej i prowadzonej przez praktykę, poprzez: brak zapewnienia osobom uprawnionym skutecznej możliwości kontaktu z przychodnią celem zwrócenia się o udostępnienie dokumentacji medycznej i złożenia w tym celu stosownego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Data decyzji: 10.03.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.19.2023.MB
Przedmiot postępowania: Umożliwienie składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów jedynie na opracowanym pisemnym wzorze wniosku. Umożliwienie składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej jedynie w określonych dniach i godzinach pracy sekretariatu poszczególnych komórek. Udostępnianie dokumentacji medycznej jedynie na podstawie upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej udzielonego w formie pisemnej. Określenie odgórnego, maksymalnego terminu na udostępnienie dokumentacji medycznej, tj. w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.

Data decyzji: 05.04.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.55.2023.MSZU
Przedmiot postępowania: Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjenta i osobom upoważnionym przez pacjenta jedynie na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Brak udostępniania dokumentacji medycznej we wszystkich formach. Brak zamieszczenia w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Umożliwienie składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej jedynie w godzinach pracy sekretariatów poszczególnych komórek, tj. w godzinach 8.00-15.00. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjenta i osobom upoważnionym przez pacjenta jedynie w godzinach pracy sekretariatów poszczególnych komórek, tj. w godzinach 8.00-15.00.

Data decyzji: 23.05.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.52.2023.MB
Przedmiot postępowania: Nieudostępnianie pacjentom bądź osobom przez nich upoważnionym wyników badań diagnostycznych posiadanych oraz wykonywanych w ramach zleceń w poradni podstawowej opieki zdrowotnej przed wizytą u lekarza.

Data decyzji: 26.05.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.277.2022.MA
Przedmiot postępowania: Ograniczenie form udostępniania dokumentacji medycznej jedynie do kserokopii oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z pominięciem innych form udostępniania dokumentacji medycznej określonych w art. 27 ust. 1 ustawy.

Data decyzji: 26.05.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.64.2023.MB
Przedmiot postępowania: Brak realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej w zakresie wysyłki tej dokumentacji drogą pocztową. Brak zapewnienia możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu i osobie upoważnionej na informatycznym nośniku danych. Brak określenia w regulaminie organizacyjnym przychodni wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4  ustawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Data decyzji: 13.07.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.161.2022.MA
Przedmiot postępowania: Brak prowadzenia oraz udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z przepisami prawa.

Data decyzji: 28.07.2023 / RzPP-DPR-WPZ.45.113.2023.MB
Przedmiot postępowania: Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom, przedstawicielom ustawowym pacjenta i osobom upoważnionym przez pacjenta jedynie na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach

Materiały źródłowe ...

Tabela zakończonych postępowań zbiorowych 2023 r. – stan na 12.09.2023 r.

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej.

Wybrane zagadnienia dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym ...

Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>