Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

E-skierowanie na rehabilitację

E-skierowanie na rehabilitację leczniczą

E-skierowanie na rehabilitację lecznicza staje się faktem. Informowaliśmy Państwa o projekcie przepisów, które zakładały rozszerzenie katalogu e-skierowań w naszym wcześniejszym opracowaniu na PTR. Zgodnie z art. 59aa. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) [dalej UOŚOZ], skierowanie jest wystawiane w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

Rozporządzenia decyduje o e-skierowaniach ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

Kiedy wystawiane są e-skierowania ...

E-skierowania wystawiane są na:

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem porady specjalistycznej – logopedia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy;

2) badania:

a) echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
b) endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
c) medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
d) rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
e) tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;

3) leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

E-skierowania na rehabilitację lecznicza od ...

Pamiętać należy, iż wprowadzona zmiana wymusza na PWDL konkretne działania, które pozwolą im na dostosowania chociażby sowich aplikacji gabinetowych do obsługi e-skierowań na rehabilitację leczniczą. Pamiętamy o tym, że skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 UOŚOZ traktować należy, jako dokumenty, które muszą zachowywać formę elektronicznej dokumentacji medycznej tzw. EDM w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). Innymi słowy dostawcy aplikacji gabinetowych muszą dać nam tę funkcjonalność, a nasze działy IT powinny ją wdrożyć, jak również należy przygotować personel do obsługi e-skierowań.

Wsparcie RODO

Wsparcie IT / NFZ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. (Dz.U. 2019 poz. 711)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. (Dz.U. 2020 poz. 2414)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. (Dz.U. 2021 poz. 2132)