Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

E-skierowania na rehabilitację leczniczą

E-skierowania na rehabilitację leczniczą

E-skierowania na rehabilitację leczniczą dnia 06 września 2021r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji, opublikowano projekt przepisów wprowadzających istotne zmiany w zasadach wystawiania e-skierowań. Więcej na temat eskierowań pisaliśmy w naszym opracowaniu. „Poradnik dla lekarzy e-skierowania”.

Dla przypomnienia ...

Zgodnie z art. 59aa. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) [dalej UOŚOZ], skierowanie jest wystawiane w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej

Wykaz świadczeń z e-skierowaniem ...

Jednak zgodnie z art. 59aa ust. 2 UOŚOZ minister właściwy do spraw zdrowia uprawniony został do określenia w drodze rozporządzenia, wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanym dalej „SIM”, mając na uwadze sposób finansowania tych świadczeń oraz z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania.

Projekt Rozporządzenia w spr. e-skierowań

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej zakłada, iż w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 711 i 2414) [dalej Projekt Rozporządzenia w spr. e-skierowań} rozszerzony zostaje katalog przypadków, w których e-skierowanie będzie wystawiane. Przypomnijmy ww. Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408).

E-skierowania na rehabilitację leczniczą

Zgodnie z projektowaną zmianą przepis § 2 pkt. 4) brzmieć będą następująco:

cyt.: „(…) Skierowania, o których mowa w § 1, są wystawiane na: (…)

4) rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;(…)”.

E-skierowania na świadczenia z opieki psychiatrycznej

Zgodnie z projektowaną zmianą przepis § 2 pkt. 4) brzmieć będzie następująco:

cyt.: „(…) Skierowania, o których mowa w § 1, są wystawiane na: (…)

5) świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(…)”.

Terminarz wprowadzania zmian ...

Zgodnie z § 2 ust. 1 Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.:”(…) Do dnia 9 stycznia 2022 r. skierowania, o których mowa w § 1, mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.:”(…) Do dnia 30 czerwca 2022 r. na dotychczasowych zasadach mogą być wystawiane skierowania do szpitala psychiatrycznego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).(…)”.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.:”(…) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 w zakresie § 2 pkt 5 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w
życie z dniem 1 listopada 2021 r.(…)”.

Uzasadnienie dla projektowanych zmian

Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.: „(…)Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 711, z późn. zm.) przez zmianę wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, zwanego dalej „SIM‟.(…)”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.: „(…)Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostaje o :
1) skierowania na rehabilitację leczniczą, u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
2) skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(…)”.

Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia w spr. e-skierowań

cyt.: „(…)Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, bowiem włączenie do katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień usprawni możliwość
realizacji skierowań w tym zakresie, przez podmioty prowadzące działalność leczniczą i realizujące świadczenia w tym zakresie.
(…)”.

RODO w medycynie to może Ci się przydać ...