Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przewodnik dla kierowników – monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Przewodnik dla kierowników - monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Przewodnik dla kierowników – monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych – nowa publikacja Rzecznika Praw Pacjenta. Przed lekturą poradnika warto przypomnieć, iż od dnia 6 września 2023r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej [dalej UDL]. Zmieniła się regulacja odnosząca się do możliwości prowadzenia obserwacji pomieszczeń z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Nowelizacja dokonana została za sprawą Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.1675].

Przed zmianą przepisów ...

Art.  23a ust. 1 Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

 1. ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń,
 2. w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Po zmianie przepisów ...

Art.  23a ust. 1 Ustawa o działalności leczniczej

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

 1. ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,
 2. w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
 3. w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa -w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, potrzebę zastosowania monitoringu w danym pomieszczeniu oraz konieczność ochrony danych osobowych.

Zasadnicza zmiana ...

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń:

 1. ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,
 2. w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
 3. w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa -w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów

– za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), uwzględniając konieczność poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym przekazywanie obrazu z monitoringu w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych czynności fizjologicznych, potrzebę zastosowania monitoringu w danym pomieszczeniu oraz konieczność ochrony danych osobowych.

Podsumowanie

 • W przepisie mowa jest o pomieszczeniach w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 • W przepisie mowa jest o tym, że określenie sposobu obserwacji pomieszczeń, o jakich mowa w przepisie musi być koniecznością.
 • W przepisie mowa jest tym, że określenie sposobu obserwacji pomierzeń, o jakich mowa w przepisie, musi być koniecznością ocenioną z punktu widzenia procesu leczenia pacjentów.
 • W przepisie mowa jest tym, że określenie sposobu obserwacji pomierzeń, o jakich mowa w przepisie, musi być koniecznością ocenioną z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. Innymi słowy określenie sposobu obserwacji pomieszczeń musi być konieczne dla tego, aby bezpieczeństwo zostało zapewnione, aby bezpieczeństwo pacjentów zostało zapewnione za sprawą określenia sposobu obserwacji w formie monitoringu.
 • Z użycia kwantyfikatora „lub” wynika, że określenie sposobu obserwacji pomieszczeń, jest możliwe albo wtedy, kiedy jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów, albo wtedy kiedy jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, albo wtedy kiedy jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów oraz łącznie wtedy, kiedy jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
 • W przepisie mowa jest o szpitalach, gdzie sposób obserwacji pomieszczeń może zostać określony na warunkach o jakich mowa w przepisie.
 • W przepisie mowa jest o zakładach opiekuńczo-leczniczych, gdzie sposób obserwacji pomieszczeń może zostać określony na warunkach o jakich mowa w przepisie.
 • W przepisie mowa jest o zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, gdzie sposób obserwacji pomieszczeń może zostać określony na warunkach o jakich mowa w przepisie.
 • W przepisie mowa jest o zakładach rehabilitacji leczniczej, gdzie sposób obserwacji pomieszczeń może zostać określony na warunkach o jakich mowa w przepisie.
 • W przepisie mowa jest o hospicjach, gdzie sposób obserwacji pomieszczeń może zostać określony na warunkach o jakich mowa w przepisie.

Wprowadzenie ...

cyt.: „(…)Przewodnik składa się z czterech części, które stopniowo wprowadzają czytelnika w praktyczne aspekty wdrażania nowych przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego. W pierwszej części autorzy przedstawiają podstawy prawne prowadzenia monitoringu wizyjnego w podmiotach oraz rozbieżności interpretacyjne, wynikające z postępowań prowadzonych przez Rzecznika oraz orzecznictwa. Druga część stanowi syntezę poszczególnych aspektów zastosowania monitoringu wizyjnego na podstawie doświadczeń podmiotów leczniczych, dostępnej literatury, badań, a także przykładów pochodzących z innych państw. Osnową tej części rozważań jest relacja pomiędzy bezpieczeństwem a prawem pacjenta do poszanowania intymności i godności, która jest kluczowa i stale obecna w dyskusji o monitoringu wizyjnym. W części trzeciej autorzy prezentują rekomendacje dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego na podstawie zmienionych przepisów oraz postulowane kierunki zmian de lege ferenda. Ostatnia, czwarta część składa się z 9 kazusów, czyli praktycznych przykładów zastosowania przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego i ich interpretacji w kontekście problematycznego stanu faktycznego.(…)”.

cyt.: „(…)Zamiarem autorów przewodnika jest zainicjowanie dyskusji o monitoringu wizyjnym w procesie opieki nad pacjentami, co będzie bardzo ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa pacjentów i unowocześnienia systemu ochrony zdrowia. Co jednak najważniejsze, dokument ma służyć jednolitemu realizowaniu praw pacjenta we wszystkich podmiotach leczniczych. Celem przewodnika jest ułatwienie podmiotom leczniczym ewentualnej decyzji o zastosowaniu monitoringu wizyjnego, poprzez ustalenie jednolitego rozumienia obecnych przepisów, pojęć, relacji pomiędzy bezpieczeństwem pacjenta, zarządzaniem podmiotem a prawami pacjenta, w szczególności prawem do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z aktualnej wiedzy medycznej, poszanowania intymności i godności.(…)”.

Regulamin prowadzenia obserwacji pomieszczeń w podmiotach medycznych ...

Wybrane opracowania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą ...

Materiały źródłowe ...

Ochrona danych medycznych Jakub Rzymowski (red) Dominik Spałek
Wydawca:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydanie I, Łódź 2022

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654]