Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin monitoringu pomieszczeń w podmiocie leczniczym

3 499,00 

Regulamin monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym

Przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową dokumentację pozwalająca na wprowadzenie do stosowania rozwiązań polegających na prowadzeniu obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring wizyjny) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Przygotowany pakiet dokumentów oparty jest na znowelizowanym brzmieniu przepisów art. 23a Ustawy o działalności leczniczej, która wchodzi w życie z dniem 6 września 2023r. Opracowana przez nas dokumentacja zawiera gotowe do zastosowania dokumenty. Z tego względu istotnie upraszcza ona proces wdrożenia systemu monitoringu do stosowania oraz skraca czas uruchomienia systemu obserwacji.

Przygotowanie systemu dedykowanego do prowadzenia obserwacji pomieszczeń wymaga podjęcia określonych działań wynikających z przepisów:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Obowiązki kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

 • Kierownik podmiotu medycznego – jest uprawniony do podjęcia decyzji o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 • Kierownik podmiotu medycznego – odpowiada za wykorzystywanie monitoringu zgodnie z przepisami prawa.

Przygotowana przez nas dokumentacja posłuży tym podmiotom które zdecydowały się na obserwację pomieszczeń:

 • ogólnodostępnych – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,
 • w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
 • w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa – w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów.

Autor:
mgr Magdalena Waszak
mgr Dominik Spałek

Opis

Regulamin monitoringu pomieszczeń w podmiocie leczniczym

Regulamin monitoringu pomieszczeń w podmiocie leczniczym – Podmioty wykonujące działalność leczniczą wyposażone zostały w możliwość stosowania technicznych rozwiązań do obserwacji pomieszczeń z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny.

Jakie podmioty powinny zainteresować się dokumentacją ...

Dokumentacja przeznaczona jest dla podmiotów medycznych, które:

 • jeszcze nie posiadają systemu monitoringu, ale rozważają jego wprowadzenie,
 • już posiadają system monitoringu, ale rozszerzają zakres jego stosowania,

Najczęściej popełniane błędy ...

 • wprowadzenie do stosowania urządzeń monitorujących, bez opracowania stosownych dokumentów,
 • stosowanie monitoringu wizyjnego w celach niezgodnych z określonymi przez przepisy prawa,
 • umożliwienie dostępu do nagrań osobom nieuprawnionym,
 • umożliwienie dostępu do podglądu z kamer osobom nieuprawnionym,
 • nagrywanie obrazu oraz łącznie z nim dźwięku z kamer (tam gdzie przepisy tego nie dopuszczają),
 • brak stosownych klauzul informujących o stosowaniu monitoringu,
 • brak oznaczenia pomieszczeń objętych monitoringiem wizyjnym,
 • brak kontroli nad okresami przechowania nagrań z monitoringu,
 • brak procedur przygotowywania i udostępniania nagrań podmiotom, osobom uprawnionym,
 • wykorzystywanie nagrań z monitoringu do celów innych niż określone przepisami prawa,
 • brak przeglądów technicznych systemów monitorujących,
 • nie zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami prowadzącymi serwis urządzeń / nagrań monitoringu,
 • brak kontroli nad transmisją danych z monitoringu,
 • stosowanie monitoringu do kontrolowania pomieszczeń, gdzie instalacja monitoringu jest niedopuszczalna.

Jakie pomieszczenia podmiotów medycznych można objąc monitoringiem ...

Monitoringiem wizyjnym mogą zostać objęte pomieszczenia:

 1. ogólnodostępne, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników,
 2. w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych,
 3. w których są udzielane świadczenia zdrowotne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia pacjentów lub do zapewnienia im bezpieczeństwa -w przypadku szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej i hospicjów

Kto w podmiocie medycznym jest odpowiedzialny za monitoring ...

Przepisy określają wprost, iż to kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiada za wykorzystywanie monitoringu zgodnie z przepisami prawa.

Jakie przepisy należy uwzględnić przy stosowaniu monitoringu ...

Opracowując zasady prowadzenia obserwacji pomieszczeń w podmiocie leczniczym, kierownik powinien uwzględnić w szczególności regulacje wynikające z nw. przepisów:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).