Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Plan Ciągłości Działania

299,00 

Plan Ciągłości Działania dla jednostek medycznych

Ze względu na powinność istnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz obowiązek regularnego testowania, mierzenia jak i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, jak również ze względy na obowiązek podmiotu zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki – wprowadza się Plan Ciągłości Działania (PCD), a w nim określa Krytyczne Procesy (KP) których niedostępność albo obniżenie stopnia poprawności, skutkować może powstaniem ryzyka w zakresie realizacji celów Jednostki.

Narzędzie pozwalające na zarządzanie procesami krytycznymi

PCD określa także Właścicieli Krytycznych Procesów (WKP) tj. osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację PCD, oraz procedur związanych z analizowaniem i testowaniem KP. Daje także możliwość określenia i wprowadzenia określonych zasad działania.

Dokumentacja zawiera:

  • Kartę Ciągłości Działania – zestawienie informacji pozwalających na identyfikację, czy mamy do czynienia z procesem krytycznym, wymagającym uruchomienia procedur z planu ciągłości działania, oraz informacje pozwalające na przeciwdziałanie konkretnym zdarzeniom krytycznym.
  • Harmonogram Testowania Planu Ciągłości Działania
  • Plan Ciągłości Działania – przykładowy dla określonych Krytycznych Procesów w PWDL
  • Ankiety – dot zabezpieczeń
  • Ankiety – dot. zdolności jednostki do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej w tym EDM