Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aplikacja mObywatel i potwierdzenie tożsamości Pacjenta

Aplikacja mObywatel i potwierdzenie tożsamości Pacjenta

Aplikacja mObywatel i potwierdzenie tożsamości Pacjenta – dnia 14 lipca 2023r. zaczną obowiązywać przepisy Ustawy z dnia 26 maja 2023 r., o aplikacji mObywatel.(Dz.U.2023.12340

Jakie dane zawiera dokument mObywatel ...

Dokument mObywatel  zawiera: dane użytkownika aplikacji mObywatel pobrane z rejestru PESEL: (nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo, imię ojca, imię matki), ponadto zawiera fotografię użytkownika pobraną z Rejestru Dowodów Osobistych oraz numer, serię, datę wydania i termin ważności.

Stwierdzenie tożsamości ...

Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

Przekroczenie granicy państwowej ...

Dokument mObywatel nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej. Dokument mOBywatel nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.

Aplikacja mObywatel i potwierdzenie tożsamości Pacjenta

Zgodnie z art.  34 Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) art. 50 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234); legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;„.

Przepisy przed zmianą ...

cyt.: „(…)świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;(…)”

Przepisy po zmianie ...

cyt.: „(…)świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234); legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;(…)”

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ...

Pamiętać należy, iż świadczeniodawcy zobowiązani są, jak do tej pory, spełnić wszystkie warunki, określone przepisami ww. ustawy dla potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla świadczeniobiorcy będącego użytkownikiem aplikacji mObywatel i używającego dokumenty Obywatel, albowiem on służy tylko i wyłącznie do potwierdzenia tożsamości, o czym tylko sygnalizujemy na marginesie. Więcej w tym temacie przeczytają Państwo w moim opracowaniu „Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...

Podstawy prawne