Proste to RODO ochrona danych w medycynie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie, są jednak warunki, które należy spełnić, aby otrzymać finansowanie w ww. zakresie. Taką informację przekazał Śląski Oddział Wojewódzki NFZ za pośrednictwem “Portalu świadczeniodawcy”.

Komunikat NFZ.

Jest kilka warunków realizacji.

Wysokość stawki finansowania szczepienia ochronnego.

Istnieje możliwość zawarcia umowy, w której to określona zostanie wysokość finansowania kosztów pojedynczego szczepienia przeciw grypie. Rozliczenie obejmuje koszty związane z:

 1. kwalifikacją lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych – zebranie wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego,
 2. wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę,
 3. cenę szczepionki.

Tylko preparaty dopuszczone do obrotu.

Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia ww. wykonanego osobie uprawnionej, preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podmiotu, mogą wzbudzić kontrowersje.

Podmioty, które przystąpią do realizcji programi, zobowiązane są do:

 • uzyskania zgody na piśmie osoby uprawnionej u której zostało wykonane szczepienie, na udostępnienie przez Podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o osobie uprawnionej, w szczególności danych, o których mowa w pkt 4, oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie
 • uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym
 • zapewnienia dostępu osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do wykonania czynności kontrolnych, do dokumentacji związanej z przeprowadzonym szczepieniem, w tym dokumentacji medycznej oraz oświadczeń, o których mowa mowa powyżej.

W jaki sposób następować będzie rozliczenie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie na podstawie przedstawionego przez kierownika podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

Proste to RODO.

W kontekście niżej wymienionych przepisów Rozporządzenia RODO warto zastanowić się dłużej nad treścią zapisów, jakie ujęte zostały w komunikacie.Należy także pamiętać o środkach organizacyjno technicznych służących zabezpieczeniu przekazywanych danych w celu rozliczenia usług. Za bezwzględne uznać należy w takim stanie rzeczy stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych przesyłanych plików.

Co więc zrobić, odbierać zgody, nie odbierać.

Warto także kilka chwil uwago poświęcić zapisom art. 26 ust. 3 pkt. 2) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjent, zgodnie z którymi

cyt.: “(…) Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: (…) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli (…)”.

cyt.: “(…) Podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest ponadto zobowiązany do uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym (…)”.

Bez dokumentacji medycznej.

Być może rozwiązaniem w tej sytuacji będzie poszukanie złotego środka, tak jak zdaje się czynić Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w komunikacie z dnia 09 września 2020r.,  wskazując, iż możliwe jest pominięcie elementu uzyskiwania od pacjenta (osoby uprawnionej) zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych z dokumentacji medycznej w zakresie informacji o wykonaniu szczepienia.

cyt.: “(…) podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest zobowiązany do uzyskania na piśmie zgody osoby uprawnionej, której zostało wykonane szczepienie na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez NFZ oraz Ministra Zdrowia, informacji o osobie uprawnionej w szczególności danych:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu tożsamości,
  • numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany (…)”

1 komentarz do wpisu “NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie”

 1. Zastanawia mnie jeszcze personel uczestniczący w udzielaniu świadczeń. Sekretarka medyczna nie udziela świadczeń jakkolwiek uczestniczy w powstawaniu dokumentacji i realizacji sprawozdawczości, a jej miejsce pracy jest zazwyczaj bezpośrednio na terenie oddziału. Wielokrotnie w ciągu dnia kontaktuje się z pozostałym personelem, a w sprawach formalnych (podstawa ubezpieczenia, płatność za świadczenia, udostępnienie dokumentacji lub uzyskanie poświadczeń, itp.) także z pacjentami i ich rodzinami. Z treści umowy podmiotu z NFZ wynika wg mnie, że nie jest osobą uprawnioną. Dodajmy do tej grupy techników, sprzątaczki, pracowników kuchni w szpitalu a rejestracji w przychodni.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

20% off

Rabat

Kod rabatowy dla powracających Klientów