Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie, są jednak warunki, które należy spełnić, aby otrzymać finansowanie w ww. zakresie. Taką informację przekazał Śląski Oddział Wojewódzki NFZ za pośrednictwem „Portalu świadczeniodawcy”.

Komunikat NFZ.

Jest kilka warunków realizacji.

Wysokość stawki finansowania szczepienia ochronnego.

Istnieje możliwość zawarcia umowy, w której to określona zostanie wysokość finansowania kosztów pojedynczego szczepienia przeciw grypie. Rozliczenie obejmuje koszty związane z:

 1. kwalifikacją lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych – zebranie wywiadu lekarskiego i przeprowadzenie badania lekarskiego fizykalnego,
 2. wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę,
 3. cenę szczepionki.

Tylko preparaty dopuszczone do obrotu.

Podmiot wykazuje do rozliczenia wyłącznie koszty szczepienia ww. wykonanego osobie uprawnionej, preparatem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki podmiotu, mogą wzbudzić kontrowersje.

Podmioty, które przystąpią do realizcji programi, zobowiązane są do:

 • uzyskania zgody na piśmie osoby uprawnionej u której zostało wykonane szczepienie, na udostępnienie przez Podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez ten Fundusz oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o osobie uprawnionej, w szczególności danych, o których mowa w pkt 4, oraz o wykonaniu szczepienia, w tym dokumentacji medycznej w tym zakresie
 • uzyskania od farmaceuty lub technika farmacji oświadczenia potwierdzającego wykonywanie zawodu w aptece lub punkcie aptecznym
 • zapewnienia dostępu osobom upoważnionym przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub dyrektora właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do wykonania czynności kontrolnych, do dokumentacji związanej z przeprowadzonym szczepieniem, w tym dokumentacji medycznej oraz oświadczeń, o których mowa mowa powyżej.

W jaki sposób następować będzie rozliczenie.

NFZ zapłaci za szczepionki przeciwko grypie na podstawie przedstawionego przez kierownika podmiotu wykazu osób uprawnionych poddanych szczepieniu obejmującego imię i nazwisko, numer PESEL i numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany.

Proste to RODO.

W kontekście niżej wymienionych przepisów Rozporządzenia RODO warto zastanowić się dłużej nad treścią zapisów, jakie ujęte zostały w komunikacie.Należy także pamiętać o środkach organizacyjno technicznych służących zabezpieczeniu przekazywanych danych w celu rozliczenia usług. Za bezwzględne uznać należy w takim stanie rzeczy stosowanie zabezpieczeń kryptograficznych przesyłanych plików.

Co więc zrobić, odbierać zgody, nie odbierać.

Bez dokumentacji medycznej.

Być może rozwiązaniem w tej sytuacji będzie poszukanie złotego środka, tak jak zdaje się czynić Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w komunikacie z dnia 09 września 2020r.,  wskazując, iż możliwe jest pominięcie elementu uzyskiwania od pacjenta (osoby uprawnionej) zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych z dokumentacji medycznej w zakresie informacji o wykonaniu szczepienia.

cyt.: „(…) podmiot leczniczy, z którym została zawarta umowa na realizację szczepień jest zobowiązany do uzyskania na piśmie zgody osoby uprawnionej, której zostało wykonane szczepienie na udostępnienie przez podmiot Narodowemu Funduszowi Zdrowia i przetwarzanie przez NFZ oraz Ministra Zdrowia, informacji o osobie uprawnionej w szczególności danych:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu tożsamości,
  • numer prawa wykonywania zawodu, w przypadku zawodów, w których jest nadawany (…)”

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody.

Mając na względzie stan faktyczny, jak i uwarunkowania życia codziennego wynikające z relacji i zależności pomiędzy podmiotami, przygotowaliśmy propozycję wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji postanowień umowy na finansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Zastrzegamy jednak, iż jest to wzór wymagający dokonania samooceny jego treści przed ewentualnym wykorzystaniem.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody - szczepienie przeciwko grypie