Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Sprawozdawanie teleporad do NFZ

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Sprawozdawanie teleporad do NFZ

Sprawozdawanie teleporad do NFZ, nowy obowiązek świadczeniodawców – lekarzy poz od 01 września 2020r. Przypomnijmy treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie teleporady] (Dz.U. 2020r., poz 1395), określone zostały standardy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach teleporady w POZ, wiecej pisaliśmy o tym w naszym opracowaniu.

Obowiązek rozróżniania i sprawozdawania teleporad do NFZ.

Zgodnie z treścią § 1 pkt 1) Zarządzenia Nr 131/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zarządzeniu Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 39/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 44/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 95/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 99/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

cyt.: „(…) w § 14 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: (…) W przypadku udzielania świadczeń na odległość (teleporad), o których mowa w § 8 ust. 10, świadczeniodawca – lekarz poz obowiązany jest do sprawozdawania zrealizowanych teleporad zgodnie z § 9 ust. 11 (…)”

Zgodnie z § 8 ust. 10 Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowotnego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

cyt.: „(…) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. O możliwości uzyskania świadczeń określonych w zdaniu pierwszym, świadczeniobiorcy są informowani w sposób, o którym mowa w ust. 9 (…)”.

Kolejną zmianą jest uznanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych jako równoważnej ze skierowaniem do położnej POZ kobiet po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych. Zmiany mają również na celu zwiększenie dostępności do świadczeń udzielanych przez położne kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych. 

Przygotuj się z nami do stosowania standardów.

1 komentarz do “Sprawozdawanie teleporad do NFZ”

Możliwość komentowania została wyłączona.