Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Opis badań diagnostycznych w EDM

Opis badań diagnostycznych w EDM.

Opis badań diagnostycznych w EDM. Od kiedy należy prowadzić w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej opisy badań diagnostycznych? Kiedy mamy do czynienia z opisem badań diagnostycznych? 

Z czego wynika obowiązek zachowania formy EDM dla opisów badań.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej  (Dz.U. 2019r., poz. 2029) cyt.: „(…) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

4.  wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4 (…)”.

Od kiedy powstaje obowiązek prowadzenia opisów badań w EDM.

Zgodnie z § 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej cyt.: „(…) rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 w zakresie § 1 pkt 4, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia (…)”.

Problemy z interpretacją zapisów projektu.

Problem podziału badań. W rozporządzeniu dokonano podziału badań na laboratoryjne oraz pozostałych badań diagnostycznych. Podział ten znalazł odzwierciedlenie przy określaniu terminu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, bowiem projekt rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż w stosunku do wyniku badań laboratoryjnych wraz z opisem termin ten wyniesie 18 miesięcy.

Problem definicji opisu badań diagnostycznych. Wyjaśnienia w zakresie definicji „opis badań diagnostycznych innych niż wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem” doszukujemy się w treści stanowiska Ministerstwa Zdrowia wyrażonego na etapie opiniowania projektu rozporządzenia. Podmioty biorące udział w konsultacji treści projektu, słusznie podnosiły nieprecyzyjność projektowanych zapisów. W wyniku uzgodnień ustalono ostateczną treść brzmienia przepisu.

Problem obowiązku sporządzania opisu badania diagnostycznego. Odnosząc się do wprowadzenia przepisów prawa co do zasadniczych elementów jakie powinien posiadać opis badań diagnostycznych oraz obligatoryjności ich sporządzania właściwym w przedmiotowym zakresie jest rozporządzenie MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Procedura zdalnego dostępu do danych
Procedura zdalnego dostępu do danych Praca zdalna

Procedura „Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19”

Opracowanie poświęcone tematyce zdalnej pracy przygotowane przez
dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka. Obszerny komentarz do przepisów oraz liczne praktyczne porady dla pracodawców.

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

159,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

299,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

399,00 pln