Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady korzystania z eWUŚ

99,00 

Ankieta sprawdzająca poprawność korzystania z eWUŚ

Temat posługiwania się systemem eWUŚ często pomijany jest w jednostkach medycznych. Bagatelizowanie tych zagadnień jest działaniem nieprawidłowym. Z tego względu zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym opracowaniem. Dzięki naszej ankiecie będziecie Państwo mogli przeprowadzić weryfikację poprawności praktyk.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK

 

Opis

Zasady korzystania z eWUŚ. Przepisy regulujące zagadnienie związane z systemem eWUŚ ujęte zostały w akcie pn.: „Zasad korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)”. Dokument ten określa zasady korzystania z usługi eWUŚ. W szczególności opisuje on:

  • warunki korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do  korzystania z usługi eWUŚ;
  • zasady udzielania oraz utraty ważności upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ;
  • tryb nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z usługi eWUŚ.

Rozpoczęcie pracy z eWUŚ.

Dostęp do usługi eWUŚ wymaga uzyskania stosownego upoważnienia do korzystania z systemu. W tym celu Podmiot generuje odpowiedni wniosek w Portalu.  Następnie po uzyskaniu z Funduszu upoważnienia Podmiot staje się uprawniony do korzystania z usługi. Ze względu na to, w kolejnym etapie już sam Podmiot udziela upoważnienia w formie pisemnej wskazanym z imienia i nazwiska oraz numerem PESEL  osobom. Wskazani Użytkownicy  stawać się będą uprawnionymi do występowania do NFZ o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ. Zadanie to Podmiot realizuje wystawiając upoważnienia wg. wzoru z dokumentu Załącznik nr 2 do Zasad NFZ (Upoważnienie).

Terminowe upoważnienia.

Upoważnienie wydane przez Podmiot może być nadane na maksymalny okres nie dłuższy niż 3 lata. Z tego względu jednostki zobligowane będą do systematycznego przeglądu ważności upoważnień. Jeśli bowiem upłynie termin, na jaki wydano upoważnienie, automatycznie traci ono swoją ważność. Zasady NFZ także określają inne przypadki,  w których traci ono ważność z innych przyczyn. Należy pamiętać, że jednostka zobligowana jest więc do sprawdzania ponadto również i tego elementu.

Oświadczenia upoważnionych to konieczność.

Następnie osoba upoważniona podpisuje według wzoru oświadczenie zobowiązujące do zachowania tajemnicy i nieujawniania danych, jak i do ochrony danych osobowych. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Zasad NFZ (Oświadczenie).

Za sprawą naszej interwencji Proste to RODO, NFZ podjął działania własne dotyczące weryfikacji treści Załączników do Zasad NFZ. Ostatecznie w Komunikacie z dnia 21 stycznia 2019r. czytamy że Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał aktualizacji dokumentów dla operatorów eWUŚ w celu wykazania aktualnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

Zasady, które należy przestrzegać.

Treść § 7 i 8 dokumentu opisują obowiązki Podmiotu jak i Operatorów i Lokalnego Administratora (zwanych łącznie Użytkownikami), które bezwzględnie muszą przestrzegać. Są to przepisy, które bezwzględnie powinny być stosowane w jednostce.