Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny.

149,00 

Ankieta sprawdzająca gotowość do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – Część 1.

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie dotyczące wymogów, jakie musi spełniać system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Opracowanie merytoryczne uzupełnione zostało o ankietę sprawdzającą. Dzięki tej dokumentacji proces weryfikacji gotowości systemu do zaprzestania drukowania dokumentacji w postaci papierowej będzie można sprawniej przeprowadzić.

Kupując naszą dokumentację otrzymują Państwo:

  • Omówienie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej wg. nowych przepisów.
  • Ankietę ewaluacyjną, pozwalającą na audyt stopnia przygotowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej na pierwszym etapie.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Ilość stron opracowania: 31
Konsultacja telefoniczna: TAK
Format pliku: Edytowalny MS Word / MS Excell

Opis

Jakie wymagania musi spełnić system teleinformatyczny, aby placówka medyczna prowadziła dokumentację w postaci elektronicznej?

Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą chce podjąć decyzję o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, w przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, prowadzi ja od dnia 01 stycznia 2019r., warunków, jakie musi spełniać system, w którym tworzona ma być / jest dokumentacja medyczna  szukać powinien w treści Nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej RDM (Dz.U. 2020 poz. 666)

Ankieta sprawdzająca przygotowanie placówki do dokumentacji medycznej.

Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę pn „Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej – jakie wymogi?” pozwalającą na wykonanie audytu wstępnego jednostki medycznej pod kątem jej przygotowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ankieta opracowana została zgodnie z wytycznymi i wymogami określonymi w nowym Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji medycznej. Opracowanie zawiera obszerne wyjaśnienia merytoryczne, zarówno dotyczące wymogów określonych w przepisach prawa, ale także odnoszace się do płaszczyzny informatycznej.

Czym jednak jest system teleinformatyczny?

Przedstawienie przez ustawodawcę konkretnych wymogów, jakie musi spełnić „system teleinformatyczny” prowadzi do konieczności wyjaśnienia tego, jak należy rozumieć ten zwrot:

  • Czy, jako tylko i wyłącznie, aplikację wykorzystywaną do tworzenia dokumentacji medycznej ?
  • Czy jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne?

Definicja systemu teleinformatycznego

Zgodnie Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną system teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania. Zespół zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne system teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej aby stała się faktem, system teleinformatyczny musi spełniać wszystkie prawem określone wymogi. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Wymogi dla prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej”.