Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych

49,00 

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych.

Opracowanie merytoryczne zwracające uwagę na praktykę samorządów zawodowych do występowania do jednostek medycznych z wnioskami o aktualizację stanu zatrudnionego personelu, albo potwierdzanie odprowadzanych składek członkowskich.

Spis treści:

  • Czy przepisy prawa nakazują udostępnić dane osobowe pielęgniarek i położnych na wniosek izb okręgowych izb pielęgniarek i położnych?
  • Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.
  • Okręgowe Rejestry Pielęgniarek i Położnych.
  • Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych.
  • Dane zawarte w rejestrach, których zmiana wymaga aktualizacji.
  • Konsultacja i udostępnienie danych osobowych.
  • Podsumowanie wnioski i zalecenia.
  • Wzór zgody personelu na przekazywanie przez pracodawcę składki członkowskiej na rzecz OiPiP
  • Wzór zgody personelu na przekazywanie imiennej informacji o wysokości odprowadzonej składki.

Opis

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych.

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych – rzecz dotyczy sytuacji, w której to Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych występują z wnioskami do pracodawców o to, aby ci przekazywali informacje dot. zatrudnionego personelu. Wnioski te odnoszą się nie tylko do samego faktu zatrudnienia, ale także dotyczą wysokości odprowadzonych składek. Jako przyczynę izby podają konieczność aktualizacji rejestrów przez nich prowadzonych. Pracodawcy / Zleceniodawcy w tym wypadku występuję względem posiadanych danych osobowych swojego personelu w roli Administratora Danych Osobowych. Powyższe skutkuje koniecznością realizowania obowiązków z tym związanych po stronie ADO.

Samorząd zawodowy.

Organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków określa Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych[1]. Samorząd reprezentuje osoby wykonujące zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Należy podkreślić, iż samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa[2]. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia omawianego zagadnienia, albowiem to wprost przepisy prawa nakładają na członków samorządu zawodowego określone obowiązki. Członkowie samorządu są obowiązani przestrzegać uchwał organów izb, regularnie opłacać składkę członkowską oraz aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych[3].

Udostępnianie danych do rejestru pielęgniarek i położnych jest tematem, który w praktyce powodować może szereg kontrowersji i trudności. Wątpliwości co do tego, czy administrator może przekazać przetwarzane dane powinny zostać jednoznacznie rozwiane.

[1] Ustawa z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
[2] Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych
[3] Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 3,4,5) Ustawy z dnia 01 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych

Więcej na temat zasad przetwarzania danych w komentarzy dr Jakub a Rzymowskiego