Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę

Zawieszenie zajęć ze względu na niską temperaturę – kiedy należy zawiesić zajęcia ze względu na niską temperaturę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było zawiesić nauczanie ze względu na niską temperaturę.

Temperatura w pomieszczeniach ... Rozporządzenie BHP

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia BHP  w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.  Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie BHP

Zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia BHP dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ‒15°C lub jest niższa;

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie WP

Zgodnie z § 5a Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadząc jeżeli w pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie temperatury, co najmniej 20°C.

Temperatura na zewnątrz ... Rozporządzenie WP

Zgodnie z § 5b ust. 2 Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21°° w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C.lub jest niższa;

Standardy Ochrony Małoletnich dla placówek oświaty

Standardy Ochrony Małoletnich dla placówek oświatowych. Szanowni Państwo, od 15 lutego 2024r. zaczną obowiązywać nowe przepisy m.in. art.  22b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, zgodnie z którym wprowadzony zostaje nowy obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek ten dotyczy organów zarządzających jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni, jak również obowiązek ten dotyczy organizatorów działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich oraz podmiotów świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich. Standardy. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do przygotowania, wdrożenia i stosowania Standardów Ochrony Małoletnich.

Dokumentacja przesyłana za pośrednictwem email plik w edytowalnej wersji / niezwłocznie po zakupie

Materiały szkoleniowe VIDEO dla podmiotów oświatowych ...

Podstawa prawna