Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wsparcie rzeczowe dla POZ e-Gabinet+

Wsparcie rzeczowe dla POZ e-Gabinet+

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego e-Gabinet+. Jakie są warunki uzyskania wsparcia, kto może wystartować w projekcie, co należy zrobić, aby otrzymać pomoc rzeczową.

Zakres wsparcia ...

Każda Placówka POZ uczestnicząca w Projekcie otrzyma:

 • dostęp do aplikacji e-Gabinet+ zapewniającej uniwersalną funkcjonalność umożliwiającą obsługę placówki i informatyzację jej procesów w zakresie udzielanych świadczeń (obsługi pacjenta), w tym m.in. wymiany EDM oraz rozliczania świadczeń (sprawozdawczości do NFZ), umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia,
 • wyposażenie w wybrany i wskazany we Wniosku sprzęt komputerowy w postaci 1 pakietu na 1 zatrudnioną osobę (maksymalnie 6 pakietów na 1 Placówkę POZ), obejmujący:
  • laptop (1 szt.),
  • czytnik dowodów osobistych (1 szt.);
  • 1 urządzenie wielofunkcyjne na 3 zatrudnione osoby (maksymalnie 2 urządzenia na Placówkę POZ);
  • 1 urządzenie sieciowe na Placówkę POZ

Przewidywana wartość wsparcia rzeczowego (w postaci sprzętu komputerowego) dla każdej Placówki POZ wyniesie maksymalnie około 68 000,00 i uzależniona jest od zidentyfikowanych w Placówce potrzeb oraz liczby zatrudnionych w niej osób. Uczestnik w ramach Projektu nie otrzymuje wsparcia o charakterze pieniężnym.

Warunki udziału w projekcie ...

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca (podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej), który spełnia łącznie poniższe warunki dostępowe:

 • na dzień składania Wniosku udziela we wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych
  • w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ”,
  •  na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Uczestnik będzie zobowiązany także posiadać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia przez cały okres realizacji Projektu oraz w okresie jego trwałości dla wskazanej we Wniosku Placówki POZ. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową w ramach Projektu, przy czym o dacie tej Beneficjent poinformuje Uczestnika bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu ww. wniosku o płatność.
 • Na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1 (wniosek o uzyskanie certyfikatu dostępny jest na portalu https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl).
 • Na dzień 31.12.2021 r. Placówka POZ wskazana we Wniosku posiadała mniej niż 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru.
 • Placówka POZ wskazana we Wniosku nie raportuje do systemu ezdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazuje indeksów EDM do systemu ezdrowia.

Jak złożyć wniosek ...

Wnioski można składać na platformie POPI dostępnej pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl/Szczegółowe informacje o zasadach elektronicznego składania Wniosków poprzez Platformę Obsługi Projektów Inwestycyjnych są dostępne w Podręczniku Użytkownika Platformy.

Termin składania wniosków ...

Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż do  31.10.2022 r.

Materiały źródłowe ...

Z uwagi na fakt, iż jak wynika z Dokumentacji Projektowej, Beneficjent zastrzega sobie możliwość modyfikacji warunków realizacji zaleca się, aby podmioty zainteresowane ubieganiem się o udział w Projekcie w
ramach Naboru na bieżąco śledziły informacje zamieszczane na Stronie internetowej.

Kompleksowe wsparcie IT dla podmiotów medycznych...