Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej, pisaliśmy o nim już wielokrotnie. Tym razem jednak więcej konkretów. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, skierowany został do ogłoszenia.

Data wejście w życie Nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 73 cyt. „(…) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. (…)”.

Do kiedy można jeszcze stosować Stare Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 72 ust. 1 cyt. „(…) Podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”.

Zgodnie z § 72 ust. 2 cyt.:  „(…) Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r. zachowują ważność również po tym terminie (…)”.

Zgodnie z § 72 ust. 3 cyt.” „(…) Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r. (…)”.

Uzasadnienie na temat daty wejścia w życie.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów rozporządzenia z dniem 15 kwietnia 2020 r. Wejście w życie z takim terminem jest związane z utrzymaniem w mocy do dnia 30 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069),  zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219 oraz z 2020 r. poz. 657).

Proponowany termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Projekt zakłada bowiem, że do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty prowadzące dokumentację medyczną będą mogły prowadzić dokumentację medyczną na dotychczasowych zasadach. Pozwoli to na dostosowanie się podmiotom prowadzącym dokumentację medyczną do nowych regulacji prawnych, w szczególności istotne znaczenie ma fakt, że do końca 2020 r. dokumentacja zewnętrzna, za wyjątkiem elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, będzie mogła być podpisywana nie tylko przy wykorzystaniu podpisów wymaganych dla EDM, ale również przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą również będą mogły wydawać książeczki zdrowia dziecka według dotychczasowego wzoru do końca 2020 r. Pozwoli to na wykorzystanie zamówionych druków i płynne przejście do stosowania nowego wzoru. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będą mogli prowadzić dokumentację na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2021 r., co jest zgodne ze stopniowym rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego .

Porównanie treści starego i nowego aktu.

Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

Porównanie przepisów Rozporządzenia 2020 r. / 2015 r.

Opracowanie, dzięki któremu nie tylko łatwiej czyta się nowe przepisy, ale także analizuje zmiany, jakie wprowadzają.