Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 2020/666

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej stało się faktem. Warto zapamiętać ten numer dziennika ustaw Dz.U. z 2020r., poz 666. W związku z faktem, iż temat dotyczy wszystkich podmiotów medycznych prowadzących dokumentację medyczną, informujemy iż przygotowujemy kolejne opracowania dotyczące zagadnienia, jak również warsztaty szkoleniowe.

Informacja o wejściu w życie

Od kiedy wchodzą w życie

Ogólnie co się zmieniło

Porównanie stare i nowe

Zasadniczo wchodzi w życie 15 kwietnia 2020r.

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. Tym samym traci swą moc dotychczas obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Więcej na temat terminów wejścia w życie obowiązku stosowania nowego rozporządzenia w naszym opracowaniu tutaj >>>

Porównanie treści starego i nowego aktu.

Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

Porównanie przepisów Rozporządzenia 2020 r. / 2015 r.

Opracowanie, dzięki któremu nie tylko łatwiej czyta się nowe przepisy, ale także analizuje zmiany, jakie wprowadzają.

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej, pisaliśmy o nim już wielokrotnie. Tym razem jednak więcej konkretów. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, skierowany został do ogłoszenia.

Data wejście w życie Nowego Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 73 cyt. „(…) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. (…)”.

Do kiedy można jeszcze stosować Stare Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Zgodnie z § 72 ust. 1 cyt. „(…) Podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”.

Zgodnie z § 72 ust. 2 cyt.:  „(…) Książeczki zdrowia dziecka wydane przed dniem 31 grudnia 2020 r. zachowują ważność również po tym terminie (…)”.

Zgodnie z § 72 ust. 3 cyt.” „(…) Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r. (…)”.

Uzasadnienie na temat daty wejścia w życie.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów rozporządzenia z dniem 15 kwietnia 2020 r. Wejście w życie z takim terminem jest związane z utrzymaniem w mocy do dnia 30 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069),  zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219 oraz z 2020 r. poz. 657).

Proponowany termin wejścia w życie nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego. Projekt zakłada bowiem, że do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty prowadzące dokumentację medyczną będą mogły prowadzić dokumentację medyczną na dotychczasowych zasadach. Pozwoli to na dostosowanie się podmiotom prowadzącym dokumentację medyczną do nowych regulacji prawnych, w szczególności istotne znaczenie ma fakt, że do końca 2020 r. dokumentacja zewnętrzna, za wyjątkiem elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, będzie mogła być podpisywana nie tylko przy wykorzystaniu podpisów wymaganych dla EDM, ale również przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą również będą mogły wydawać książeczki zdrowia dziecka według dotychczasowego wzoru do końca 2020 r. Pozwoli to na wykorzystanie zamówionych druków i płynne przejście do stosowania nowego wzoru. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego będą mogli prowadzić dokumentację na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2021 r., co jest zgodne ze stopniowym rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego .

Porównanie treści starego i nowego aktu.

Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

Porównanie przepisów Rozporządzenia 2020 r. / 2015 r.

Opracowanie, dzięki któremu nie tylko łatwiej czyta się nowe przepisy, ale także analizuje zmiany, jakie wprowadzają.

Kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Trwa proces legislacyjny. Jego postępy można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jednak czy prace nad nowymi przepisami zakończą się do dnia, w którym utraci moc dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania?

Kiedy traci moc obecnie obowiązujące Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw cyt.: „(…)  dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3, art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 3, art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (…)”.

Cytowana ustawa weszła w życie 01 kwietnia 2019r. co oznacza, iż wspomniany okres 12 miesięcy upływał będzie 31 marca 2020r. Zapisy obecnie obowiązującego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zachowują swoją moc do czasu wydania nowych przepisów, ale nie dłużej niż do dnia 31 marca 2020 r.

Okresy przejściowe dostosowawcze dla PWDL.

 • Projekt Nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej zakłada iż wejdą one w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 • Uwaga jednak do dnia 30 czerwca 2020r. podmioty prowadzące dokumentację medyczną będą mogły ją prowadzić na dotychczasowych zasadach. Pozwoli to na dostosowanie się podmiotom prowadzącym dokumentację medyczną na dostosowanie do nowych regulacji prawnych.
 • Ponadto do końca 2020 roku dokumentacja, za wyjątkiem elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, będzie mogła być podpisywana przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

Nie czekaj do końca, dowiedz się co się zmieni.

Warto jednak już teraz przygotować się do stosowania nowych projektowanych zapisów. Warto zapoznać się ze zmianami, jakie nas najprawdopodobniej czekają. Zapraszamy do naszego opracowania.

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Nowe przepisy wchodzą w życie 19 grudnia 2019r.

Czego dotyczy nowe Rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie ZP określa:

Dla przypomnienia, co zawierać powinno zgłoszenie.

Zgodnie z art. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi cyt.: „(…) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (…)”.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia.

Rozporządzenie określa rodzaje zakażeń oraz chorób zakaźnych w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, lub rozpoznania choroby zakaźnej, albo zgonu należy dokonać zgłoszenia – Załącznik nr 1.

Wzory zgłoszeń, formularze.

Rozporządzenie ZP, określa także wzory zgłoszeń, jakimi należy się posługiwać oraz tryb ich wykonywania.

 • podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Załącznik nr 2;
 • rozpoznania gruźlicy – Załącznik nr 3;
 • podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową – Załącznik nr 4;
 • rozpoznania zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) albo zachorowania na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub zgonu osoby zakażonej HIV lub chorej na AIDS – Załącznik nr 5;
 • podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej – Załącznik nr 6.

W jakiej formie dokonuje się zgłoszenia.

Zgłoszenie może być dokonanie w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej;
 • w określonych przypadkach także telefonicznie.

Zgłoszenie w formie elektronicznej.

Zgłoszenie jest dokonywane w postaci elektronicznej – w formie dokumentu elektronicznego:

  • sporządzonego i przesłanego z wykorzystaniem formularza elektronicznego wystawionego w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905), albo
  • sporządzonego w systemie teleinformatycznym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną pacjenta, a następnie przesłanego bezpośrednio do prowadzonego w systemie teleinformatycznym rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo
  • przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy.

Gotowy, wygodny i skuteczny sposób na to jak szyfrować maile RODO Sender.

Zgłoszenie w formie papierowej.

Zgłoszenie jest dokonywane w postaci  papierowej – przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem, w kopercie opatrzonej wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLK”.

Zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie:

 • w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w części I załącznika nr 1 państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • w przypadku wystąpienia zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika nr 1, jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

Obsługa pacjentów– w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie. To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.