Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Klauzula RODO i numery alarmowe

Dlaczego nie ma klauzuli informacyjnej na numerach alarmowych

Klauzula RODO i numery alarmowe

Klauzula RODO i numery alarmowe – zastanawiające, ale telefonując na numer np. 112 nie usłyszymy – ulubionego dla nas IOD stwierdzenia – Administratorem Twoich danych osobowych jest …

Nie umniejszając wadze obowiązku informowania

Nie umniejszając wadze i doniosłości obowiązku wynikającego z przepisów art. 13 i 14 RODO stwierdzić należy, iż w pewnych określonych sytuacjach, dla każdego z nas, jako podmiotu danych, wiedza w zakresie tego, kto staje się ADO w związku z naszą rozmową, pozostaje bez znaczenia w kontekście problemu, jakiego rozwiązania poszukujemy za sprawą rozmowy, jaką sami wywołaliśmy telefonując pod samodzielnie wybrany znany nam numer. Idąc dalej, wymuszenie na nas obowiązku zapoznania się z treścią informacji podawanych przez ADO, wręcz może w takiej sytuacji prowadzić nas do irytacji, ale nie jest wykluczone, iż rzutować może o wiele bardziej negatywnie w określonych stanach faktycznych.

Dowiedz się więcej

Jak zrealizować obowiązek informacyjny

Jak zrealizować obowiązek informacyjny RODO

Jak zrealizować obowiązek informacyjny - mikro zmiana - czyli określenie sposobów wykonywania obowiązku informacyjnego przez mikroprzedsieiborców.

Jak zrealizować obowiązek informacyjny w mikroprzedsiębiorstwie. Zgodnie z art. 4a ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz 827 ze zm).

cyt.: „(…) administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonuje obowiązki, o których mowa w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1, z późn. zm.2))(…)zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie umów, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji(…)”, co oznacza tyle, iż przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub przez udostępnienie na stronie internetowej stosownych informacji, mikroprzesiębiorca realizuje obowiązek informacyjny w odniesieniu do umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, oraz w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Analiza jednak pozostałej części regulacji prawnej pozbawia ww. stwierdzenia przymiotu kategoryczności.

Dowiedz się więcej