Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Klauzula RODO i numery alarmowe

Klauzula RODO i numery alarmowe

Klauzula RODO i numery alarmowe – zastanawiające, ale telefonując na numer np. 112 nie usłyszymy – ulubionego dla nas IOD stwierdzenia – Administratorem Twoich danych osobowych jest …

Nie umniejszając wadze obowiązku informowania

Nie umniejszając wadze i doniosłości obowiązku wynikającego z przepisów art. 13 i 14 RODO stwierdzić należy, iż w pewnych określonych sytuacjach, dla każdego z nas, jako podmiotu danych, wiedza w zakresie tego, kto staje się ADO w związku z naszą rozmową, pozostaje bez znaczenia w kontekście problemu, jakiego rozwiązania poszukujemy za sprawą rozmowy, jaką sami wywołaliśmy telefonując pod samodzielnie wybrany znany nam numer. Idąc dalej, wymuszenie na nas obowiązku zapoznania się z treścią informacji podawanych przez ADO, wręcz może w takiej sytuacji prowadzić nas do irytacji, ale nie jest wykluczone, iż rzutować może o wiele bardziej negatywnie w określonych stanach faktycznych.

Szczególny status numerów alarmowych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., o systemie powiadamiania ratunkowego

cyt.: „(…)System składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, zwanych dalej „centrami”, tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania właściwych zasobów ratowniczych.(…)”.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., o systemie powiadamiania ratunkowego

cyt.: „(…)W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994 i 987 oraz inne niż wymienione w ust. 2 numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska.(…)”.

Klauzula RODO i numery alarmowe - i wszystko jasne

Mamy więc rozwiązanie zagadki polegającej na tym, dlaczego telefonując pod numer alarmowy nie usłyszymy nagrania sekretarki informującego nas o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ADO.

Otwarty katalog numerów alarmowych

Jak już cytowaliśmy powyżej, w ramach systemu mogą być obsługiwane numery 112, 997, 998 i 999, 991, 992, 993, 994 i 987 oraz inne niż wymienione numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska. Włączenie innych numerów do systemu jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań przez te podmioty określonych w art. 5 ww. Ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Sprawą związaną z numerem 991, czyli numerem alarmowym Pogotowia Energetycznego, zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i UODO.

Były próby uproszenia dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z art. 4a ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

cyt.: „(…) administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wykonuje obowiązki, o których mowa w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UEL119 z04.05.2016, str.1, z późn. zm.2))(…)zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w zakresie umów, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji(…)”. Co oznacza tyle, iż przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub przez udostępnienie na stronie internetowej stosownych informacji, mikroprzesiębiorca realizuje obowiązek informacyjny w odniesieniu do umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, oraz w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Analiza jednak pozostałej części regulacji prawnej pozbawia ww. stwierdzenia przymiotu kategoryczności.

Jak realizować obowiązek informacynjy ...

Wybrane wartościowe produkty dla przedsiębiorców