Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta

199,00 

Instrukcja postępowania przy udzielaniu informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

Przygotowaliśmy dla Państwa szczegółową instrukcję postępowania w przypadku udzielania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, o których mowa w art. 9 ust. 3 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja zawiera merytoryczne wyjaśnienia, jak również gotową procedurę, która jest adresowana do personelu. Dodatkowo przygotowaliśmy także pomocne wzory kart weryfikujących. Innymi słowy przygotowany dokument stworzony został w taki sposób aby personel w łatwy i szybki sposób mógł dowiedzieć się, jak powinien postąpić w konkretnym przypadku.

Obowiązki podmiotów medycznych.

Jednostki medyczne mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie dostępu do informacji. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane z procedurą udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Opracowanie zawiera:

 • Omówienie zasad udzielania informacji z uwzględnieniem specyfiki rożnych przypadków pacjent:
  • nieprzytomny,
  • niepełnoletni,
  • bez kontaktu,
  • który ukończył 16 r.ż. ale nie ukończył 18 r.ż,
  • pacjent poniżej 16 r.ż,
  • z decyzją sądu rodzinnego,
  • i inne.
 • Procedurę udzielania informacji gotową do wdrożenia.
 • Schemat graficzny pokazujący procedurę udzielania informacji.
 • Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji osoby trzeciej.
 • Wzór karty weryfikującej tożsamość pacjenta.
 • Wzór karty weryfikującej tożsamość wnioskodawcy.

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak
Format pliku: edytowalny
Format: A4

Opis

Przygotowaliśmy procedurę z wzorami i wprowadzeniem

 • Kto ma prawo do informacji o stenie zdrowia pacjenta?
 • Jaki jest zakres możliwych do udzielenia informacji?
 • Co w sytuacji, kiedy pacjent jest niepełnoletni?
 • Czy można ograniczyć pacjenta w prawie do informacji o jego stanie zdrowia?
 • Jak ma się zachować lekarz w sytuacji, w której np. są złe rokowania co do stanu zdrowia pacjenta?
 • W jaki sposób przyjmować zgody na udzielanie informacji?
 • Czy należy wprowadzić hasła dla identyfikacji?
 • Co kiedy pacjent nie ukończył 16 roku życia?
 • Jak postąpić, kiedy policjant prosi o informacje nt. pobytu pacjenta w placówce?
 • Jakie wprowadzić mechanizmy identyfikacji tożsamości na odległość?
 • Kto to jest osoba bliska, i jak ustalić jej tożsamość np. przez telefon?
 • Jak należy postępować, kiedy pacjent jest nieprzytomny?
 • Kogo informować, kiedy pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji?

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Również udzielanie informacji na temat jego stanu zdrowia jest jego prawem. Aby prawa te mogły być realizowane jednostki medyczne mają obowiązek prowadzić, przechowywać, udostępniać i chronić dokumentację medyczną swoich pacjentów.

Wielość aktów prawa regulujących zagadnienie związane z prawem pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, sprawia, iż stosowanie regulacji wymaga biegłego poruszania się na gruncie regulacji prawnych. Tematyka dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta ujęta została treścią m.in. nw. aktów:

 • Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) [dalej UoPPiRP]
 • Ustawa z dnia 05 grudnia 1996 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) [dalej UoZL]
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o zawodach pielęgniarki i położnej ( U. z 1997 r.,  Nr 28, poz. 152 z późn. zm.) [dalej UoZP]
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej ( U. z 2011 r.,  Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) [dalej UDL]

Należy zachować ostrożność realizując obowiązek udzielania informacji.

Jednostki medyczne mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie dostępu do informacji. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane z procedurą udzielania informacji na temat stanu zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Co zawiera opracowanie

Wprowadzenie

Merytoryczne omówienie przepisów regulujących zagadnienie udostępniania informacji o  stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Dzięki tej lekturze osoba korzystająca z procedury uzyskuje pełną świadomość tematu, jak i umiejętność postępowania zgodnie z prawem.

Procedura udzielania informacji o stanie zdrowia

Wzorcowa procedura regulująca kwestie związane z organizacją procesu udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów w podmiocie medycznym. Procedura przygotowana z myślą o jej użytkownikach. Innymi słowy napisana została prostym i czytelnym zrozumiałym językiem. Zawiera ona jednocześnie odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione pytania i określa mechanizmy właściwych zachowań personelu dla każdej sytuacji.

Schemat postępowania przy udzielaniu informacji

Dla zobrazowania procesu, jaki zachodzi, przygotowaliśmy blokowy schemat postępowania opisujący poszczególne etapy. Ułatwia to znacznie zrozumienie zagadnienia, a osobom będącym tzw „wzrokowcami” pozwoli na szybsze przyswojenie sobie prawidłowych mechanizmów zachowań.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji

Przydatny w praktyce wzór, którym posłużyć można się odbierając zgodę od pacjenta, przedstawiciela ustawowego.

Wzór karty kontrolnej przy ustalaniu tożsamości pacjenta

Wzór karty będący załącznikiem do Procedury udzielania informacji o stanie zdrowia, który pozwala personelowi na odnotowywanie konkretnych ustaleń, zgodnie z procedurą i dokumentowanie poprawności swojego działania.

Wzór karty kontrolnej przy ustalaniu tożsamości wnioskodawcy

Wzór karty będący załącznikiem do Procedury udzielania informacji o stanie zdrowia, który pozwala personelowi na odnotowywanie konkretnych ustaleń, zgodnie z procedurą i dokumentowanie poprawności swojego działania przy określaniu tożsamości osoby wnioskującej o informacje. Należy bowiem mieć świadomość tego, iż osoba wnioskująca może kontaktować się z podmiotem medycznym np. telefonicznie.