Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

19,00 

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Wdrożenie i stosowanie systemu nadawania / cofania upoważnień do przetwarzania danych jest elementem którego wprowadzenie jest koniecznością. Różne są formy i metodologie wdrożenia do stosowania procedury.

Dokument zawiera:

  • Krótkie wprowadzenie do tematu nadawania i cofania upoważnień.
  • Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – do prowadzenia w postaci papierowej.

Elementy uzupełniające:

Proces nadawania i cofania upoważnień ma charakter procesu złożonego, składającego się z szeregu elementów. Jest procesem rozciągniętym w czasie i wymagającym systematyczności i dokładności od osób odpowiedzialnych za jego stosowanie. Procedura kompletna powinna składać się z nw. dokumentów:

  • Procedura nadawania i cofania upoważnień.
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Procedura nadawania / cofania upoważnień / resetowania haseł dostępowych do systemów teleinformatycznych.

Opis

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 29 Rozporządzeniem RODO cyt.: „(…) podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba, że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego (…)”.

Zgodnie z art. 32 ust. 4 Rozporządzenia RODO cyt.: „(…) administrator oraz podmiot przetwarzający podejmują działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora, chyba, że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego (…)”.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia RODO cyt.: „(…) administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”) (…)”.

Różne metodologie rozliczalności

Różne są metody stosowane przez administratorów, dla wykazania przestrzegania zasady rozliczności, w związku z systemem nadawania / cofania upoważnień. Można posłużyć się tradycyjną formą zestawień wykonanych w postaci elektronicznej, może też to być forma elektroniczna – z naszej jednak strony powinno to zostać wykonane w systemie informatycznym umożliwiającym bezwzględną identyfikację dokonanych zmian oraz osób je wprowadzających. Stosowanym rozwiązaniem jest także połączenie ewidencji z RCPD, poprzez przypisywanie poszczególnych osób, jako upoważnionych w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych. Dobrą praktyką jest także monitorowanie upoważnień udzielanych dla poszczególnych systemów teleinformatycznych.