Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z Rozporządzeniem z 2020r.

199,00 

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej w PWDL.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia. Ponadto ma także prawo do udzielania mu informacji na temat jego stanu zdrowia i na temat udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych. Aby prawa te mogły być realizowane jednostki medyczne mają obowiązek prowadzić, przechowywać, udostępniać i chronić dokumentację medyczną swoich pacjentów.

Jednostki medyczne prowadzące dokumentacje medyczną mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Procedura udostępniania dokumentacji zgodna jest z Nowym Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r.

Kupując nasz produkt otrzymują Państwo:

  • Omówienie podstawowych zasad udostępniania dokumentacji medycznej.
  • Opis niedozwolonych praktyk.
  • Ankietę sprawdzającą ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony praw w związku z udostępnianiem dokumentacji.
  • Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej w jednostkach medycznych, zgodną z przepisami Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666).
  • Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  • Wzór wniosku o udzielenie informacji nt. stanu zdrowia / nt. udzielonych świadczeń.
  • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do dokumentacji medycznej.
  • Wzór oświadczenia o upoważnieniu osoby trzeciej do informacji.

Cenne praktyczne uwagi:

  • Dokument zawiera w sobie także szereg cennych praktycznych uwag, które należy uwzględnić w realiach medycznych.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 35
Ilość wzorów formularzy: 4
Konsultacja telefoniczna: TAK
Termin realizacji do 7 dni roboczych:

 

Opis

Procedura udostępnianie dokumentacji medycznej w PWDL.

Udostępnianie dokumentacji medycznej w placówkach medycznych.

W realiach placówek medycznych będziemy mieli do czynienia z udostępnianiem realizowanym danych na podstawie art. 15 ust. 3 RODO oraz na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W pierwszym ze wskazanych trybów będziemy mieć do czynienia z danymi pacjentów, pracowników, kontrahentów itd. W drugim trybie udostępniać będziemy dokumentację medyczną oraz informacje, które zawierać będą oprócz danych osobowych pacjentów, także dane osobowe innych podmiotów danych. Z tego względu, że udostępniania dokumentacja medyczna zawiera nie tylko dane pacjenta, ale i dane osób ją tworzących bądź w niej zapisanych np. członkowie rodziny pacjenta.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w PWDL.

Nasza procedura w sposób szczegółowy i precyzyjny opisuje drugi ze wskazanych przypadków udostępniania dokumentacji medycznej. Dokument zgodny jest z ostatnimi zmianami przepisów. Pamiętamy, że dnia 04 maja 2019 r. weszły w życie zmiany które mówią o nieodpłatnym udostępnianiu dokumentacji medycznej.

Zagadnienia związane z tematem udostępniania dokumentacji medycznej.

Analizując wewnętrzne regulacje powinni Państwo zwrócić uwagę na szereg zagadnień. Regulacje powinny być na tyle czytelne, aby pracownicy mieli możliwość ich stosowania w praktyce. Procedury powinny odpowiadać na pytania dotyczące tego, kto jest uprawniony do dokumentacji medycznej, jak prowadzić wykaz rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej. W jaki sposób należy udostępniać dokumentację medyczną. Co zrobić w sytuacji konieczności udostępnienia dokumentacji w oryginale. Kiedy możecie Państwo to zrobić. Do opisania pozostają także tematy związane z udostępnianiem dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czy na elektronicznym nośniku danych. Spornych kwestii jest mnóstwo, dlatego dzięki naszej procedurze wdrożenie i stosowanie przepisów jest łatwiejsze a sam tryb udostępniania staje się prosty.

 

Konieczność dostosowania regulaminów do zmian z Rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r.

Nowe Rozporządzenie RDM, nie tylko wymusza konieczność dokonania wyboru postaci, w jakiej będzie prowadzona dokumentacja medyczna. Wprowadza także nowe zasady związane m.in. z:

  • sposobem pozyskiwania oświadczeń o upoważnieniu do dokumentacji medycznej,
  • obowiązkiem zamieszczania adnotacji i odnośników do repozytoriów udostępnionych dokumentów,
  • pozyskiwaniem adresów email, do przekazywania dokumentacji medycznej,
  • trybem potwierdzania za zgodność wydruków.

Więcej na temat zmian pisaliśmy w naszym opracowaniu „Udostępnianie dokumentacji medycznej