Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich

29,00 

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich

Zgodnie z art. 22b Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; oraz każdy organizator działalności i zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni.

Przygotowaliśmy Stanowisko IOD zawierające wyjaśnienia dotyczące nowych obowiązków w zakresie tworzenia Standardów Ochrony Małoletnich oraz weryfikowania kandydatów do pracy w rejestrze sprawców na tle seksualnym, którego zakres ulega zmianie.

Opis

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich

Obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich – Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), która to Ustawa zmienia dotychczasową Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł również został zmieniony. Obecnie brzmi on Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [dalej Ustawa SOM] [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Standardy Ochrony Małoletnich
dla placówek oświatowych

Standardy Ochrony Małoletnich
dla podmiotów medyczych

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, czyli od dnia 15 lutego 2024r.