Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej

49,00 

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej

Opracowanie wyjaśniające problematyczną kwestię, jaką jest możliwość obecności osoby trzeciej przy pacjencie, w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Czytając nasze opracowanie dowiesz się nie tylko o tym, czy pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy nim, ale także wyjaśnimy, kogo należy traktować za „osobę bliską”. Wyjaśnimy także, kiedy można odmówić obecności osoby bliskiej przy pacjencie oraz jak należy postępować, kiedy pacjent jest nieprzytomny.

Spis treści:

  • Proszę wyjść!
  • Bez względu na wiek, stan zdrowia.
  • Wola pacjenta.
  • Stan zdrowia pacjenta a brak możliwości wyrażenia woli w zakresie życzenia pacjenta, co do obecności osoby bliskiej.
  • Ograniczenie prawa pacjenta do obecności osoby bliskiej.
  • Człowiek.

 

 

Opis

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Zgodnie z art. 21 ust. 1 UoPPiRP cyt.: „(…)na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska(…)”, co oznacza tyle, iż prawem pacjenta, jest prawo do tego, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych obecna była przy nim osoba bliska.

Prawo pacjenta do poszanowania intymności, godności, w tym prawo do umierania w spokoju, zasady współżycia społecznego, konieczność ochrony dóbr osobistych pacjenta, realizacja obowiązków zawodowych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, tworzą siatkę przenikających się relacji, uwarunkowań, wymuszają nieustanne dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji. Ocen i decyzji, które muszą uwzględniać wartość samą w sobie, jaką jest istota ludzka, oraz jej sfera prywatnych relacji osobistych.

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej doznaje jednak pewnych ograniczeń. Istnieją szczególne przypadki kiedy personel uprawniony jest do podjęcia decyzji odmiennej. Różne stany faktyczne mogą także skutkować tym, iż ocena sytuacji może być trudna dla personelu.