Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

49,00 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wskazane w treści art. 13 RODO.

Wzór klauzuli informacyjnej w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzór klauzuli informacyjnej za pomocą, której ADO realizował będzie swój obowiązek informacyjny względem kandydatów do pracy na pracowników. Materiał został opracowany w edytowalnej formie, tak więc istnieje możliwość jego edycji.

Opis

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy.

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wskazane w treści art. 13 RODO.

Kiedy należy zrealizować obowiązek informacyjny.

Realizacja obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wskazane w treści art. 13 RODO.

Zwolnienie z obowiązku informacyjnego.

ADO zwolniony jest z realizacji obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 13 RODO gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami

Ustalamy kogo dane pozyskuje ADO.

Wydaje się, iż każdy podmiot pozyskiwał będzie dane swoich kontrahentów. Uzasadnia więc to przygotowanie klauzuli informacyjnej dla kontrahenta. Za słuszne założenie również przyjąć należy, iż każdy podmiot prowadził będzie politykę kadrową, płacową, co oznacza, iż będzie pozyskiwał dane od kandydatów do pracy i od pracowników, czy też zleceniobiorców i wykonawców. Każdy także pozyskiwał będzie dane w związku z obsługa kancelaryjną.

Rozważyć jednak należy, czy w odniesieniu do konkretnego przypadku nie będziemy mieli do czynienia z pozyskiwaniem danych np. wolontariuszy, praktykantów, osób uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, osób korzystających z formularzy kontaktowych na stronach internetowych, Uczestników PPK osób przeglądających strony internetowe www – co w pewnych aspektach może decydować o konieczności realizacji względem nich obowiązku informacyjnego, a nawet obowiązku odebrania adekwatnych zgód na przetwarzanie ich danych.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w zależności od przyjętych przez jednostkę zasad funkcjonowania kształt klauzuli informacyjnej dotyczącej nawet tej samej grupy podmiotów danych może wyglądać odmiennie. W szczególności widoczne będzie to przy dokonywaniu opisu schematu przekazywania pozyskiwanych danych osobowych, wymiany danych, ich udostępniania, czy zlecania ich przetwarzania podmiotom przetwarzającym. Opisanie dokładnego schematu przepływu danych wydaje się być koniecznością. Z analizy wynikać może, iż jeden administrator danych osobowych, obsługuje tę samą czynność przetwarzania danych, zmierzając do osiągnięcia tego samego celu przetwarzania, samodzielnie, a drugi z wykorzystaniem innych kategorii podmiotów kooperujących. Dokumentem nie do przecenienia w tym zakresie jest Rejestr Czynności Przetwarzania Danych.

Od czego należy zacząć.

Reasumując, za punkt wyjścia uczynić należy rozpoznanie zasadności formułowania odrębnych klauzul informacyjnych uwzględniających cele przetwarzania danych i kategorie podmiotów danych których dane są przetwarzane.

W drugiej kolejności należy przygotować wnikliwą analizę przedsiębiorstwa pod względem jego otoczenia biznesowego, kładąc nacisk na podmioty z nim kooperujące, którym dane są udostępnianie, bądź względem których doszło do zlecenia im przetwarzania danych w imieniu administratora danych osobowych.

Trzecim elementem powinno być dokonanie rozpoznania systemu informatycznego. Informacje dotyczące rozwiązań informatycznych stosowanych np. na stronie internetowej jednostki, w zakresie komunikacji z odbiorcami, w zakresie jej funkcjonalności, czy też samego rodzaju mediów wykorzystywanych do publikacji, prowadzić może do wniosku o konieczności wprowadzenie dodatkowych dokumentów opisujących zachodzące procesy, czy też nawet uzyskania zgód od podmiotów danych.

Wszystko po to, aby ustalić wykaz klauzul informacyjnych.

Ustalenie wykazu klauzul obowiązkowych do stosowania przez administratora danych z jednoczesnym określeniem sposobu realizacji obowiązku informacyjnego, dokonane może być w treści Polityki Bezpieczeństwa. Konkretnie w treści załącznika do tego dokumentu, którego przykładowy wzór opracowaliśmy i udostępniamy dla Państwa w postaci Procedura realizacji obowiązku informacyjnego  Informacje w nim zawarte pozwolą na określenie przyjętych w jednostce sposobów realizacji obowiązku informacyjnego, jak i stanowić będą wyraz realizacji zasady rozliczalności. Tak przygotowany załącznik daje także bazę w oparciu o którą będzie możliwe przeprowadzenie wewnętrzne kontroli poprawności stosowania przepisów w omawianym zakresie w jednostce.

Aktualizacja treści klauzul informacyjnych.

Aktualizując dokument po jego wprowadzeniu w życie zaleca się zachowywanie jego tekstu, wpisanie adnotacji o terminie i rodzaju zmiany w „Rejestrze zmian” oraz wydrukowanie całego tekstu w nowym brzemieniu. Klauzula Informacyjna dla pracownika podlega obowiązkowym jej przeglądom, albowiem otoczenie ADO stale ulega zmianie.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy w postępowaniu rekrutacyjnym realizowanym przez samego administratora danych osobowych jest wyrazem jego troski o realizację obowiązków informacyjnych na gruncie RODO.

Zasadą jest, iż ADO spełnia swój obowiązek w podczas pozyskiwania danych powyższe determinować może sposób realizacji obowiązku informacyjnego, dla przykładu jeśli dane pozyskiwane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego klauzula informacyjna powinna być dostępna dla podmiotu danych w tym właśnie systemie. Najczęściej jednak klauzule umieszczane są na tablicach informacyjnych ogólnodostępnych dla pracowników, przy listach obecności, w gablotach, w miejscu obsługi kadrowo – płacowej, na stronach internetowych pracodawcy.