Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria – wyjaśnienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Dnia 17 stycznia 2024r., na stronach RPO pojawiła się publikacja, zawierająca wyjaśnienia dotyczące możliwych działań, jakie mogą podjąć osoby, których naruszenie ochrony danych, jakie miało miejsce w ALAB Laboratoria dotyczy.

Skarga do Prezesa UODO ...

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać: Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; wskazanie podmiotu, na który składasz skargę (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania); dokładny opis naruszenia; Twoje żądanie – jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.) własnoręczny podpis; Jeżeli zgłaszana skarga zawiera więcej niż jedno żądanie, należy zwrócić uwagę, by nie były one ze sobą sprzeczne (np. nie można żądać, aby podmiot, którego działalność się skarży, wykonał obowiązek informacyjny i jednocześnie żądać, by podmiot ten usunął dane osobowe). Jeżeli przedmiotem skargi jest sam fakt udostępnienia danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, nie ma konieczności wskazywania żądania. W takim przypadku wystarczy wskazać, że kwestionuje się udostępnienie danych przez administratora innemu podmiotowi. Pamiętaj, by dołączyć dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia). Ułatwi to pracownikom Urzędu ocenę. Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu. Informujemy jednocześnie o możliwości złożenia skargi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę (zapisy możliwe są pod numerem telefonu 22 531 03 44).

Składanie skargi drogą elektroniczną

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pisemnej, musi: być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać Twój adres elektroniczny. Jeżeli skargę w formie elektronicznej składa pełnomocnik to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone Twoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwierzytelniane elektronicznie odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie muszą być sporządzane w formatach danych zgodnych z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu. Kierowanie skargi następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu. Zachęcamy do wypełnienia Formularz skargi– w postaci  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” dostępnego na portalu ePUAP2

Skargi nie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zgodnie z art. 63 § 1 kpa, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych ...

Komunikat w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Naruszenie ochrony danych zostało stwierdzone w dniu 19 listopada 2023 r. Do zdarzenia doszło w wyniku ataku cyberprzestępców polegającego na przełamaniu zabezpieczeń. Następnie grupa cyberprzestępców udostępniła linki umożliwiające pobranie dwóch plików zawierających spakowane dane w których znajdowały się wyniki testów laboratoryjnych oraz umów zawieranych przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. Wskutek ataku doszło do naruszenia poufności Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • data urodzenia;
  • miejsce zamieszkania;
  • wynik badania laboratoryjnego (dane szczególnych kategorii).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naruszeniem mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Panią Martą Jędrzejczak, adres e-mail:iod@alab.com.pl

Jakie mogą być potencjalne konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych:

  • publikacja lub ujawnienie danych osobowych, w szczególności informacji o stanie zdrowia, co może naruszać Państwa dobra osobiste;
  • zagrożenie nękaniem lub szantażem przy wykorzystaniu ujawnionych danych;
  • narażenie na wzmożone ataki phishingowe, zmierzające do wyłudzenia danych osobowych;
  • założeniem przy wykorzystaniu danych osobowych konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych);
  • podjęciem przez osobę trzecią próby uzyskania na Państwa szkodę pożyczek w instytucjach pozabankowych, np. przez internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
  • podjęciem przez osobę trzecią próby uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskania wglądu do danych o Państwa stanie zdrowia (często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL);
  • wykorzystaniem danych osobowych celem korzystania z praw obywatelskich np. poprzez oddanie głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego;
  • wykorzystaniem przez osobę trzecią danych osobowych do próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;
  • wykorzystaniem przez osobę trzecią danych osobowych do próby zawarcia umów cywilno-prawnych;
  • zarejestrowaniem przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może służyć do celów przestępczych;
  • przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych bez uprzedniego uzyskania zgody (w przypadku prowadzenia marketingu drogą tradycyjną, tj. wysyłki treści marketingowych na adres zamieszkania);
  • wykorzystaniem Państwa danych osobowych przez firmy z branży paramedycznej;
  • wykorzystaniem Państwa danych osobowych oraz informacji o wynikach badań laboratoryjnych przy ocenie ryzyk ubezpieczeniowych.

Sprawdź, czy Twoje dane wyciekły ..

Ministerstwo Cyfryzacji zainicjowało stworzenie tej strony, ponieważ w cyberprzestrzeni dochodzi do wycieków danych. Każdego dnia specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) pracują nad rozwiązaniami, które pomagają Ci kontrolować bezpieczeństwo Twoich danych. Na stronie rządowej: https://bezpiecznedane.gov.pl/ została udostępniona funkcjonalność pozwalająca sprawdzić, czy dane osobowe danej osoby zostały udostępnione.

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratorium

Jeżeli okaże się, że Twoje dane wyciekły, pamiętaj, że istnieje ryzyko posłużenia się danymi osobowymi przez osoby nieuprawnione. Należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć podjęcie działań, które mogą przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom tego zdarzenia, przez:

 • zastrzeżenie nr PESEL na portalu mobywatel.gov.pl albo za pomocą mobilnej aplikacji mObywatel (pamiętaj jednak, że pełna ochrona numeru PESEL nastąpi dopiero od dnia 1 czerwca 2024 r.);
 • zastrzeżenie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – w ten sposób otrzymasz powiadomienie o próbie wykorzystania danych osobowych bez Twojej zgody. Informacje dotyczące monitorowania BIK dostępne są na stronie internetowej: https://www.bik.pl;
 • zadbanie o bezpieczne logowanie do serwisów internetowych, np. przez zmianę hasła do konta w systemie ALAB, a także w innych systemach, gdzie wykorzystywany był nr PESEL, a także przez zadbanie o bezpieczne hasła i dwuetapową weryfikację;
 • zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych maili czy smsów (tzw. phishing). Wiadomość sms z podejrzanym linkiem można zgłosić bezpośrednio pod nr tel. 8080. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej CERT NASK: https://cert.pl;
 • zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z podejrzanymi rozmówcami, którzy powołując się na ujawnione dane (nr PESEL, dane dotyczące zdrowia), próbują uzyskać dodatkowe dane, np. nr dowodu osobistego, nr konta, czy zaproponować dodatkową lub alternatywną metodę leczenia;
 • złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych – mając na uwadze kwestie dowodowe, gdyby w przyszłości okazało się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu ujawnionych danych osobowych dokonała przestępstwa, podszywając się pod Twoją tożsamość. Ponadto należy zgłosić się na Policję w przypadku próby wykorzystania Twoich danych osobowych (np. w przypadku szantażu).

Dochodzenie praw na drodze postępowania sądowego

Ponadto osoba, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. zostały opublikowane), może żądać również ochrony prawnej w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku można dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt C-340/21, w którym Trybunał, odpowiadając na pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji przepisów RODO, w tym art. 82 ust. 1 RODO, uznał, że „obawa przed ewentualnym wykorzystaniem przez osoby trzecie w sposób stanowiący nadużycie danych osobowych, jaką żywi osoba, której dane dotyczą, w następstwie naruszenia tego rozporządzenia może sama w sobie stanowić «szkodę niemajątkową» w rozumieniu tego przepisu”. Tym samym TSUE potwierdził, że już same obawy wynikające z wycieku danych umożliwiają dochodzenie odszkodowania. Trybunał zaznaczył jednocześnie, że „jeżeli osoba domagająca się odszkodowania powołuje się na tej podstawie na obawę, że w przyszłości dojdzie do wykorzystania w sposób stanowiący nadużycie jej danych osobowych ze względu na istnienie takiego naruszenia, sąd krajowy rozpatrujący sprawę powinien zbadać, czy obawę tę należy uznać za uzasadnioną w rozpatrywanych szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą”.

Zastrzeżenie numeru PESEL a korzystanie z opieki medycznej ..

Pamiętaj decydując się na zastrzeżenie swojego numeru PESEL nie tracisz możliwości posługiwania się nim przy korzystaniu z usług podmiotów leczniczych, nadal możesz się nim posługiwać, podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek honorować go pomimo zastrzeżenia.

Komunikat RPO z dnia 17 stycznia 2024r. – „Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria”.

Stanowisko IOD dla podmiotów zlecających badania na zewnątrz ...

Wybrane zagadnienia dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym ...

Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>