Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria – wyjaśnienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Dnia 17 stycznia 2024r., na stronach RPO pojawiła się publikacja, zawierająca wyjaśnienia dotyczące możliwych działań, jakie mogą podjąć osoby, których naruszenie ochrony danych, jakie miało miejsce w ALAB Laboratoria dotyczy.

Skarga do Prezesa UODO ...

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Składanie skargi w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu. Każda skarga złożona do Prezesa Urzędu musi zawierać: Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; wskazanie podmiotu, na który składasz skargę (nazwę/imię i nazwisko oraz adres siedziby/zamieszkania); dokładny opis naruszenia; Twoje żądanie – jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO (np. usunięcia danych, wypełnienia obowiązku informacyjnego, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych itd.) własnoręczny podpis; Jeżeli zgłaszana skarga zawiera więcej niż jedno żądanie, należy zwrócić uwagę, by nie były one ze sobą sprzeczne (np. nie można żądać, aby podmiot, którego działalność się skarży, wykonał obowiązek informacyjny i jednocześnie żądać, by podmiot ten usunął dane osobowe). Jeżeli przedmiotem skargi jest sam fakt udostępnienia danych osobowych podmiotom nieuprawnionym, nie ma konieczności wskazywania żądania. W takim przypadku wystarczy wskazać, że kwestionuje się udostępnienie danych przez administratora innemu podmiotowi. Pamiętaj, by dołączyć dowody potwierdzające nieprawidłowe działanie administratora (np. korespondencję z administratorem, umowy, zaświadczenia). Ułatwi to pracownikom Urzędu ocenę. Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu. Informujemy jednocześnie o możliwości złożenia skargi ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę (zapisy możliwe są pod numerem telefonu 22 531 03 44).

Składanie skargi drogą elektroniczną

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pisemnej, musi: być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać Twój adres elektroniczny. Jeżeli skargę w formie elektronicznej składa pełnomocnik to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone Twoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwierzytelniane elektronicznie odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie muszą być sporządzane w formatach danych zgodnych z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu. Kierowanie skargi następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu. Zachęcamy do wypełnienia Formularz skargi– w postaci  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” dostępnego na portalu ePUAP2

Skargi nie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Zgodnie z art. 63 § 1 kpa, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji na temat naruszenia ochrony danych ...

Komunikat w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Naruszenie ochrony danych zostało stwierdzone w dniu 19 listopada 2023 r. Do zdarzenia doszło w wyniku ataku cyberprzestępców polegającego na przełamaniu zabezpieczeń. Następnie grupa cyberprzestępców udostępniła linki umożliwiające pobranie dwóch plików zawierających spakowane dane w których znajdowały się wyniki testów laboratoryjnych oraz umów zawieranych przez ALAB laboratoria Sp. z o.o. Wskutek ataku doszło do naruszenia poufności Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL;
  • data urodzenia;
  • miejsce zamieszkania;
  • wynik badania laboratoryjnego (dane szczególnych kategorii).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naruszeniem mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Panią Martą Jędrzejczak, adres e-mail:iod@alab.com.pl

Jakie mogą być potencjalne konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych:

  • publikacja lub ujawnienie danych osobowych, w szczególności informacji o stanie zdrowia, co może naruszać Państwa dobra osobiste;
  • zagrożenie nękaniem lub szantażem przy wykorzystaniu ujawnionych danych;
  • narażenie na wzmożone ataki phishingowe, zmierzające do wyłudzenia danych osobowych;
  • założeniem przy wykorzystaniu danych osobowych konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych);
  • podjęciem przez osobę trzecią próby uzyskania na Państwa szkodę pożyczek w instytucjach pozabankowych, np. przez internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
  • podjęciem przez osobę trzecią próby uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskania wglądu do danych o Państwa stanie zdrowia (często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL);
  • wykorzystaniem danych osobowych celem korzystania z praw obywatelskich np. poprzez oddanie głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego;
  • wykorzystaniem przez osobę trzecią danych osobowych do próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;
  • wykorzystaniem przez osobę trzecią danych osobowych do próby zawarcia umów cywilno-prawnych;
  • zarejestrowaniem przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może służyć do celów przestępczych;
  • przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych bez uprzedniego uzyskania zgody (w przypadku prowadzenia marketingu drogą tradycyjną, tj. wysyłki treści marketingowych na adres zamieszkania);
  • wykorzystaniem Państwa danych osobowych przez firmy z branży paramedycznej;
  • wykorzystaniem Państwa danych osobowych oraz informacji o wynikach badań laboratoryjnych przy ocenie ryzyk ubezpieczeniowych.

Sprawdź, czy Twoje dane wyciekły ..

Ministerstwo Cyfryzacji zainicjowało stworzenie tej strony, ponieważ w cyberprzestrzeni dochodzi do wycieków danych. Każdego dnia specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) pracują nad rozwiązaniami, które pomagają Ci kontrolować bezpieczeństwo Twoich danych. Na stronie rządowej: https://bezpiecznedane.gov.pl/ została udostępniona funkcjonalność pozwalająca sprawdzić, czy dane osobowe danej osoby zostały udostępnione.

Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratorium

Jeżeli okaże się, że Twoje dane wyciekły, pamiętaj, że istnieje ryzyko posłużenia się danymi osobowymi przez osoby nieuprawnione. Należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć podjęcie działań, które mogą przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom tego zdarzenia, przez:

 • zastrzeżenie nr PESEL na portalu mobywatel.gov.pl albo za pomocą mobilnej aplikacji mObywatel (pamiętaj jednak, że pełna ochrona numeru PESEL nastąpi dopiero od dnia 1 czerwca 2024 r.);
 • zastrzeżenie w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) – w ten sposób otrzymasz powiadomienie o próbie wykorzystania danych osobowych bez Twojej zgody. Informacje dotyczące monitorowania BIK dostępne są na stronie internetowej: https://www.bik.pl;
 • zadbanie o bezpieczne logowanie do serwisów internetowych, np. przez zmianę hasła do konta w systemie ALAB, a także w innych systemach, gdzie wykorzystywany był nr PESEL, a także przez zadbanie o bezpieczne hasła i dwuetapową weryfikację;
 • zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych maili czy smsów (tzw. phishing). Wiadomość sms z podejrzanym linkiem można zgłosić bezpośrednio pod nr tel. 8080. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej CERT NASK: https://cert.pl;
 • zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z podejrzanymi rozmówcami, którzy powołując się na ujawnione dane (nr PESEL, dane dotyczące zdrowia), próbują uzyskać dodatkowe dane, np. nr dowodu osobistego, nr konta, czy zaproponować dodatkową lub alternatywną metodę leczenia;
 • złożenie na Policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych – mając na uwadze kwestie dowodowe, gdyby w przyszłości okazało się, że osoba trzecia przy wykorzystaniu ujawnionych danych osobowych dokonała przestępstwa, podszywając się pod Twoją tożsamość. Ponadto należy zgłosić się na Policję w przypadku próby wykorzystania Twoich danych osobowych (np. w przypadku szantażu).

Dochodzenie praw na drodze postępowania sądowego

Ponadto osoba, której dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (np. zostały opublikowane), może żądać również ochrony prawnej w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku można dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Warto zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt C-340/21, w którym Trybunał, odpowiadając na pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji przepisów RODO, w tym art. 82 ust. 1 RODO, uznał, że „obawa przed ewentualnym wykorzystaniem przez osoby trzecie w sposób stanowiący nadużycie danych osobowych, jaką żywi osoba, której dane dotyczą, w następstwie naruszenia tego rozporządzenia może sama w sobie stanowić «szkodę niemajątkową» w rozumieniu tego przepisu”. Tym samym TSUE potwierdził, że już same obawy wynikające z wycieku danych umożliwiają dochodzenie odszkodowania. Trybunał zaznaczył jednocześnie, że „jeżeli osoba domagająca się odszkodowania powołuje się na tej podstawie na obawę, że w przyszłości dojdzie do wykorzystania w sposób stanowiący nadużycie jej danych osobowych ze względu na istnienie takiego naruszenia, sąd krajowy rozpatrujący sprawę powinien zbadać, czy obawę tę należy uznać za uzasadnioną w rozpatrywanych szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą”.

Zastrzeżenie numeru PESEL a korzystanie z opieki medycznej ..

Pamiętaj decydując się na zastrzeżenie swojego numeru PESEL nie tracisz możliwości posługiwania się nim przy korzystaniu z usług podmiotów leczniczych, nadal możesz się nim posługiwać, podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek honorować go pomimo zastrzeżenia.

Komunikat RPO z dnia 17 stycznia 2024r. – „Co zrobić po wycieku danych z ALAB Laboratoria”.

Stanowisko IOD dla podmiotów zlecających badania na zewnątrz ...

Wybrane zagadnienia dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym ...

Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>
Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym
Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Podmioty medyczne zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju obowiązków informacyjnych zarówno na gruncie przepisów prawa ochrony danych, jak i przepisów branżowych. Przygotowaliśmy zestawienie w formie ankiety weryfikującej poprawność realizacji poszczególnych obowiązków informacyjnych.

Zakupując naszą dokumentację sprawdzą Państwo.

 • jakiego rodzaju obowiązki należy realizować,
 • czy w sposób zgodny z przepisami informacje przekazywane są w podmiocie leczniczym.

 

Czytaj więcej >>>
Jak zabezpieczyć przenośny sprzęt w firmie
Przenośny sprzęt IT w firmie

Przenośny sprzęt IT w firmie

Jak wynika z treści Decyzji UODO, nakładających kary administracyjne na administratorów, w związku z utratą danych na skutek kradzieży, zagubienia, zniszczenia sprzętu IT, który wynoszony jest poza siedzibę administratora, warto jest przygotować się prawidłowo do takiego przetwarzania.

Dokumentacja RODO

 • Procedura wynoszenia nośników danych poza obszar przetwarzania
 • Procedura korzystania z prywatnego sprzętu do celów służbowych
 • Zasady transportu, przechowywania i korzystania ze sprzętu przenośnego
 • Ankieta sprawdzająca poprawność wdrożonych rozwiązań

 

Czytaj więcej >>>
Integracja mMedica z RTG
Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Realizujemy kompleksowo usługę integracji aplikacji gabinetowej mMedica z pracownią diagnostyczną (RTG). Poprawnie wykonana integracja daje możliwość zautomatyzowania wymiany danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Pozwala, po wystawieniu skierowania na wizycie, na przesyłanie zleceń bezpośrednia z poziomu aplikacji mMedica do pracowni RTG. Ponadto, co bardzo istotne, integracja umożliwia aplikacji mMedica automatyczne odbieranie  opisów badań diagnostycznych i ich załączanie do dokumentacji medycznej Pacjentów, prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zakres usługi integracji obejmuje:

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

 • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
 • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
 • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
 • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
 • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
 • Szkolenie personelu (online) 2h.
Czytaj więcej >>>