Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia?

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia?

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Poniżej przytaczamy obszerną część Stanowiska UODO, który wypowiedział się w przedmiocie sprawy zawierania umów powierzenia z zewnętrznymi laboratoriami przez podmioty medyczne zlecające przeprowadzanie badań diagnistycznych. [https://archiwum.uodo.gov.pl/pl/225/1552 /] Za punkt wyjścia do dalszych rozważań uczynić należy przypomnienie sobie definicji, jakie określone zostały na gruncie Rozporządzenia RODO, definicji którymi sprawne posługiwanie się da możliwość udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.

 • Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODOadministrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 • Zgodnie z art. 4 pkt 8 RODOpodmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Stanowisko UODO ...

Uzasadnienie ...

cyt.:”Zatem w myśl przepisów RODO, konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych istnieje wówczas, gdy administrator zleca wykonywanie swoich zadań innemu podmiotowi (podmiotowi przetwarzającemu). Istotne jest podkreślenie, że podmiot przetwarzający przetwarza dane w imieniu administratora, a nie w imieniu własnym (tj. nie staje się administratorem tych danych). Podmiot przetwarzający nie decyduje bowiem o celach i sposobach przetwarzania, gdyż przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (art. 28 ust. 3 lit. a RODO).

Inną kwestią jest udostępnienie danych osobowych innemu administratorowi. Do takiego udostępnienia danych dochodzi, jeśli dane te przekazywane są innemu podmiotowi w celu realizacji przez ten podmiot jego własnych zadań, wynikających np. z przepisów prawa. Staje się on wtedy odrębnym administratorem.

Regulacje dotyczące diagnostyki laboratoryjnej znaleźć można w szczególności w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawie o diagnostyce laboratoryjnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o działalności leczniczej badania diagnostyczne zostały zaliczone do szczególnego rodzaju działalności leczniczej, jakim jest ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Bliższa charakterystyka tej działalności zawarta jest w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Zgodnie z art. 1a tejże ustawy, medyczne laboratorium diagnostyczne wykonuje badania in vitro materiału biologicznego. Laboratorium diagnostyczne zazwyczaj jest zakładem leczniczym podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, ale może być także jednostką organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej (art. 17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

W celu wykonywania badań diagnostycznych podmioty świadczące takie usługi przetwarzają dane osobowe osób, od których pochodzi materiał do tych badań. Dane te pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dotyczą lub też z innych źródeł, np. od szpitali, które zlecają tym podmiotom wykonywanie badań próbek pobranych od swoich pacjentów.

Przetwarzając powyższe dane osobowe, laboratorium diagnostyczne realizuje swoje własne zadania, związane chociażby z:

 • obowiązkiem prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta (art. 24 w zw. z art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
 • uprawnieniem diagnosty laboratoryjnego do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego (art. 27a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej),
 • obowiązkiem diagnosty laboratoryjnego zgłaszania wyniku określonych badań właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu  (art. 29 ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Z takim udostępnieniem, a więc w celu zapewnienia ciągłości leczenia, mamy do czynienia w sytuacji, w której dane osobowe pacjentów są przekazywane przez placówkę medyczną do zewnętrznego laboratorium diagnostycznego.

Powyższe pozwala zasadnie przyjąć, że w przypadku gdy np. szpital zleca przeprowadzenie badań podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, podmiot ten przetwarza pozyskane w tym celu dane osobowe dla realizacji własnych zadań. W takiej sytuacji mamy zatem do czynienia z udostępnieniem danych osobowych na rzecz odrębnego administratora.

Powyższe oznacza, że nie istnieje tutaj relacja administrator – podmiot przetwarzający. Tym samym nie ma podstaw do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.”

Ochrona danych medycznych | J.Rzymowski | D.SPałek

Badania z zakresu diagnostyki obrazowej. Badania laboratoryjne. Nie należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania ze wskazanych poniżej względów.

  •  Podmiot świadczący usługę diagnostyki obrazowej, laboratorium przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu. Dowodem na to jest fakt, że tworzą one własną dokumentację medyczną, ponoszą odpowiedzialność za źle wykonane badanie.
  • Podmiot świadczący usługę diagnostyki obrazowej, laboratorium wykonują działalność uregulowaną prawem w taki sposób, że działają w sposób, który nie dopuszcza przyjmowania wskazówek od zleceniodawcy. Rentgenodiagnosta (lub inny diagnosta), diagnosta laboratoryjny wykonuje swój zawód i w ramach skierowania wykonuje czynności, wykonuje badanie, jednak techniczne parametry ustala sam i ponosi za to odpowiedzialność. Przetwarza dane osobowe we własnym imieniu. Dowodem na to jest fakt, że tworzy on własną dokumentację medyczną, ponosi odpowiedzialność za źle wykonane badanie.
  • Szpital nie może skutecznie żądać zwrócenia danych od podmiotu świadczącego usługę diagnostyki obrazowej ani od laboratorium, gdyż te tworzą własną dokumentację medyczną i mają obowiązek ją przechowywać.
  • Szpital nie zleca wykonania czynności na danych. Szpital zleca wykonanie badania, którego efektem są co prawda dane osobowe jednak istotą zlecenia jest badanie.

Fragment: Ochrona danych medycznych  | Jakub Rzymowski (red) Dominik Spałek | Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Wydanie I, Łódź 2022.

Stanowisko UODO

Czy z laboratorium należy zawrzeć umowę powierzenia? – Stanowisko UODO [Dostęp dnia: 27.11.2023r., godz.: 8:15]

Ochrona danych medycznych  | Jakub Rzymowski (red) Dominik Spałek | Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Wydanie I, Łódź 2022.

Okazało się, że podmiot zlecający zawarł umowę powierzenia z laboratorium ...

Stanowisko IOD dla podmiotów zlecających badania na zewnątrz ...

Przykłady naruszeń ochrony danych w służbie zdrowia ...

Przykłady konsekwencji naruszenia i środków zaradczych pomocne przy sporządzaniu zgłoszenia lub zawiadomienia podmiotu danych

Wybrane opracowania dla kadry zarządzającej w podmiotach medycznych ...

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
Procedura przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty dla podmiotu medycznego

Procedura przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty dla podmiotu medycznego

W związku z faktem uchwalenia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów opracowaliśmy dokumentację zawierającą procedury związane z obsługa zgłoszeń wewnętrznych dedykowane dla podmiotu medycznego.

Kto ma obowiązek opracowania dokumentacji

Obowiązek przygotowania i wdrożenia dokumentacji na gruncie ww. Ustawy o ochronie sygnalistów mają podmioty medyczne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Uwaga jednak do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową wlicza się zarówno pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz  wlicza się osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Forma dokumentu: dokumenty edytowalne
Czas realizacji: 14 dni
Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: mgr Dominik Spałek

Czytaj więcej >>>
Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym
Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

W skład pakiety wchodzą następujące dokumenty:

 • Omówienie przepisów – wprowadzenie do tematu
 • Oświadczenie – o jakim mowa w art. 21 ust. 7 Lex Kamilek / braku skazania
 • Oświadczenie – o jakim mowa w art. 21 ust. 5 Lex Kamilek / państwa zamieszkania
Czytaj więcej >>>
Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>